Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1898

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm
ma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 9 April 1898.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
C.A. Thorild i Kina och C.A. Lindqvist i
Kinaborg att uppå kallelse af ordföranden
justera detta protokoll.

§2.
Afkortningslängden öfver nästlidet års Krono
utskylder företeddes, granskades och godkän-
des.

§3
Innevarande års mantalslängd för Kommu-
nen granskades och blef utan anmärkning
godkand.

§4.Företogs val af ledamöter och suppleanter
i innevarande års taxeringsnämnd och utså-
gos till ledamöter ledamöter af årets bevill-
ningsberedning Herr Godsegaren S. Persson
samt i öfrigt Förvaltaren A. Svedin, Ingeniören
M. Brunskog, Handlanden C.A. Thorild
och disponenten Joseph Jonsson; till Supple-
anter i nu nämnd ordning Landtbrukaren
H. Persson, Stationsinspektoren J. Ericsson
och Gårdsegaren C.A. Lindqvist.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/C.A. Thorild/
/C,A, Lindqvist./

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 17 April
af
/Einar Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105599.

Personrelationer