Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Fors
sockens från den 31 sistlidne
Mars uppskjutna Kommunal-
stämma, i Sockenstugan den
9 April 1874.

{§.1.}
Fortsattes föredragning af Revisorernes berä-
telse öfver granskningen af Nämdens förvaltning
utaf Rothoffska fonden år 1873; dervid till
behandling företogs {andra anmärkningspunkten}
angående en räkning för Skolhusbyggnadsfonden, hvil-
ken revisorne ansett ej tillhöra Rothoffska fonden.

Anmärkningen fick förfalla.

{Tredje anmärkningspunkten}innehöll att en till belopp
af 90 rd [riksdaler]upptagen ränta bordt upptagas till 119 rd
33 öre, hvartill den skolat uppgå.

Med godkännande af Nämdens förklaring, fick
anmärkning förfalla.

{Fjerde punkten}innehade att ett belopp af 500 rd,hvil-
ka uppburits af Fors socken, skulle upptagas så-
som fordran af socknen.

Emedan Kommunalstämman den 29 Oktober 1872
godkändt Nämdens inkomstförslag för år 1873,en-
ligt hvilket 500 rd af Rothoffska fondens ränte
medel skulle ingå till Kommunalkassan, samt
detta beslut ej blifvit öfverklagat, utan vunnit
laga kraft, förklarade Ordföranden sig ej kunna
framställa proposition på bifall till Revisisornes
anmärkning i denna punkt.

Herr Bergstedt anförde för sin del att sådan pro-
position bordt framställas;- emedan Stämmans
ifrågavarande beslut varit stridande mot Rothoffska
testamentet emot hvilket beslut Herr Bergstedt anförde
reservation.

{Femte punkten }innehöll ett öfverslag å fondens
behållning till år 1874; och med godkännande
af Nämdens förklaring, skulle anmärkning
förfalla.

Efter det samtelige anmärkningspunkter
sålunda blifvit behandlade och af stämman
förklarade förfallne, hemställde Ordföranden
huruvida Stämman beviljade Kommunal-
Nämdens ansvarsfrihet för Rothoffska
fondens förvaltning under år 1873.

Derpå svarades öfvervägande ja

{§.2.}
Föredrogs Revisorernas berättelse öfver
granskningen af Kommunalräkenskapen för
år 1873.

Enligt Nämdens medgifvande, skulle på grund
af {första }punkten , ett räntebelopp å 30 Rd [riksdaler]25 öre
utgå.

{Andra punkten}innehöll påstående om återbäring
af 125 Rd fattigvårdsmedel för gossen Carl
Erik Gustafsson,hvilken icke ansågs tillhöra
Fors socken.

Med godkännande af Nämdens förklaring ansåg
Ordföranden att Stämman hade förklarat an-
märkningen förfallen, men då härom begärdes
votering, anställdes sådan efter följande antagna
proposition:

" Den som , med godkännande af Nämdens
förklaring, vill att anmärkningen skall förfalla,
{svarar ja}.

Den det ej vill,{svarar nej}.

Winner nej, har Kommunalstämman beslu-
tat att Nämdens ledamöter personligen skola
ansvara Kommunen för återbäring af frå-
gavarande utgift å 125 Rd. "

Woteringen utföll med 2286 ja mot 1398
nej, i följd hvaraf anmärkningspunkten skulle
förfalla.

Herr C. Bergstedt anmälte på reservation.

{Tredje punkten}innehöll yrkande att 210 Rd 88 öre
skulle utgå ur räkenskapen; med, med godkän-
nande af förklaringen,beslöts att anmärk-
ningen skall förfalla, hvaremot Herr C.
Bergstedt anmälte reservation.

{Fjerde punkten}innehöll anmärkning deremot att
utskylder blifvit afskrifne endast på exekutors-
intyg, utan att stämma blifvit hörd.

Anmärkning skulle förfalla; då stämma
tillförena gillat nämda afskrifvningsprincip.

{Femte punkten}fick förfalla,- efter den upplysning
Nämden lemnat, att Fors Skolhusbyggnadskassa
hade en skuld å 1500 Rd till Lasarettstomtkassan.

{Sjätte punkten}fick äfven förfalla, med god-
kännande af Nämndens förklaring, att de
ifrågavarande räntemedlen blifvit förda
å Winst och förlustkontot.

{Sjunde anmärkningspunkten}, angående beskaf-
fenheten af debiteringslängden, skulle förfalla.

i {Åttonde punkten},yrkades att Kommunal-
räkenskapen måtte föras med mera enkelhet
och att i synnerhet några afföringskonton
ej borde finnas och att alla enskildta
fonders räkenskaper borde föras utan inbland-
ning af de Kommunala förhållandena.

Äfven denna punkt skulle, med godkännande
af Nämdens förklaring, förfalla.

Ordförande hemställde härefter om
ansvarsfrihetför Nämden, med iaktta-
gande af den rättelse, hvartill stämmans
beslut föranledt; hvarpå svarades öf-
vervägande ja.

Herr C. Bergstedt reserverade sig
emot detta beslut och begärde votering,
hvilken dock såsom begärd först efter det
besluht blifvit med klubbslag befästadt,icke
kunde vidtagas.

{§.3.}
Vid granskning af restlängden på obetalde kom-
munalutskylder för år 1872 beviljades följande
afkortningar, neml

fd. brukaren O Carlsson i Flacksta- 2,55.
Sliparen A. Carlsson- 2,35.
Faktoriarb A.G Norstedt- 20,65.
Joh Lindström Brunnsbacken 2,55.
J Björk- 2,85.
Torp. G.Persson i Råbergstorp- 2,10.
Anderssons Enka i Kohlsta- 0,30.
Lars Ahlin (utgår)
E G. Törn- 5,30.
Smeden C,V, Widborg- 4,75.
Torp.C. Persson Wärrestorp- 1,00.
= 44,40.

{§ 4.}
Rörande af vice länsmannen, Poliskommissarien
A.Johansson,sökt ersättning för hans tjenstgöring
inom Fors socken i ofvannämnda egenskap
beslöts att ett lämpligt arvode skulle [först]
tilldelas honom för innevarande år, hvilket
arvode efter skedd votering bestämdes till
Ett Hundra Tjugofem /125/ Rd Rmt [riksdaler riksmynt]
med 1988 ja mot 1949 nej.

I sammanhang härmed beslöt Kommunal-
stämman uppdragna åt sin ordförande att hos
Jernvägsbyggnads Styrelsen göra hemställan om
att gottgöra Fors Kommun för denna
beslutade utgift.

§ 5.
Herrar Hofpredikanten Ullgren och fabri-
kören L.F.Ståhlberg utsågos till
valmänn för Fors Socken vid instundande
landstingsmannaval i häradet; och utsågs
Jonas Ersson i Stenby till valmanssuppleant.

Samma dag uppläst och justeradt.
/ D, Hermelin /

Uppläst från predikstolen
i Fors Kyrka d.12/4 1874
/ C,O,Öberg /
/ G A Svedin /
/ Jak A Ullgren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105598.

Personrelationer