Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881

Anmärkning

Protokoll vid det val, som den 8 Sep-
tember 1881 uti Sockenstugan
inför undertecknad, ordförande i
Fors Sockens Kommunalstämma,
blifvit hållet med de vid Riks-
dagsmannaval röstberättigade
inom nämnda socken för ut-
seende af riksdagsman i riks-
dagens andra Kammare under
de tre år, som börja med
den, 1 nästkommande januari
månad.

§1.
Efter det gällande Riksdags Ordnings
föreskrifter om valrätt och valbarhet till
Riksdagsman i andra kammaren blifvit
upplästa företogs upprop och aflemnades
röstsedlar af följande valberättigade med-
lemmar efter den justerade och godkända
vallängden nemligen

Carl Gustaf Stad, Styresmannen Majoren G. Blix,
Kassaförvaltaren G.W. Kumlien
Materialförvaltaren G.A. Svedin,
Werkmästaren W. Sundell,
Rustmästaren Th.L. Norlander,
Rustmästare L.J. Granberg
Eskilstuna järnvägsstation, Stations Inspekt J Erikson
Stations bokh C.A. Hellström
R.H. Caullvin
Flacksta, Hemmansegaren A.F. Eriksson
Kohlsta, Kyrkov P.G. Andersson
Lagersbergs säteri, egaren Herr S. Pehrsson
Stålfors fabrik Werkmäst A. Olsson
Fabrikören L.F. Ståhlberg d.ä.
Fabrikören L.F. Ståhlberg d.y.
Tacktorp, egaren Erik Eriksson
Rosenberg, Godsegaren Herr C. Bergstedt
Åsby Godsegaren Herr friherre D. Hermelin och
Wiby Arrend J G. Pehrsson.

Sedan röstsedlarne öppnats och rösterna
sammanräknats befanns

Öfverstelöjtn. R. Nauckhoff hafva erhållit 12,
Godsegaren, Baron J Wazdenfalk 5
och fjerdingsmannen Carl Andersson i
Hamra 2 röster
Arrendatorn C.G. Pettersson i Gredby, hvilken
yrkade få utöfva rösträtt, vägrade detta
på den grund att han, som finnes antecknad
såsom gemensamt med J P. Jansson arrende-
hande 1 1/5 mark Kronohemman Gredby, icke
i denna egenskap eger behörighet och sådan
rösträtt utöfva.
Röstberättigade inom Kommunen äro 35.
Som ofvan
[MARG:{Rikdagsmannaval.}]

/A.Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105593.

Personrelationer