Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 8 Maj
1881.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen
utlyst.

§2.
Till ledamöter i innevarande års taxe-
ringskommittén valdes
Materialförvaltaren G. A. Svedin.
Kyrkovärden P. G. Andersson i Kohlsta
Fabrikören L. F. Ståhlberg vid Stålfors
A.F. Eriksson i Flacksta
Herr S. Pehrsson å Lagersberg samt
till suppleanter
Anders Gustaf Andersson i Kohlsta och
Erik Eriksson i Tacktorp

§3
Med anledninng af Konungens Befallnings-
hafvandes Kungörelse om utseende af lämp-
liga personer till erhållande af Konungens
Befallningshafvandes förordnande att utöfva
tillsyn öfver fiskets bedrifvande inom
Kommunen, beslöt stämman att som inga
fiske- eller strandegare funnos vid Stäm-
man närvarande några sådane personer
som ofvan afses, ej nu skulle utses.

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin./
/P, G, Anderson/
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen d. 15 Maj 1881 intygar
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 maj 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105592.

Personrelationer