Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1896

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1896

Anmärkning

Protokoll,hållet vid lagligen ut-
lyst ordinarie Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan
den 7 Oktober 1896.

§1.
Att Lördagen den 10 dennes sammanträffa med ordfö-
randen kl. 2 eft.m för att justera detta protokoll
utsågos Herrar C.A.Lindquist i Kinaborg och
A.G.Larsson i Föreningsborg.

§2.
Det af nämden upprättade förslag till Stat
för Kommunen för nästkommande år blef
af Stämman godkandt;nemligen

{Utgifter}
A) { Till fattigvården }

Lön ock stat åt föreståndaren 850:-
Lön ock stat åt dräng 375:-
Lön ock stat åt piga 275:-
För bokföring vid Tacktorp 50:
Kläder ock underhåll åt hjon vid Tacktorp 5000:
Underhåll af hus,dragare och inventarier 600
Onera vid Tacktorp 100:
Ränta ock amortering af fattiggårdslånet 660
Underhåll af hjon utom anstalten 1500
Extra och oförutsedda utgifter {490} 9900:-

B){Till öfriga behof}

Lön till barnmorskan 200:-
Lön till vaccinationsföreståndare 25:-
Lön till fjerdningsman 400:
Lön till läkare 500
Lön till brandrotemästare 30
Lön till Polisman i Nyfors 500
Jura stolae till pastor och för pristuppb 200:
Protokolls-ock räkenskapsföring 500
Annonser och skrifmaterialalier 125
Ränta å lånet för N.Sl.jernväg {612}
Transport 3092: 9900


Transport 3092:- 9900:-
Bud och lyse samt telefonafgift m.m vid Epi-
demiska Sjukhuset 200:-
Brist att fylla,uppkommen genom till
byggnad vid Tacktorp äfvensom för iord
ningsställande af epidemiska sjukhuset
och som ej upptagits i innevarande års
Stat 2200:
Till oförutsedda behof {508 7000:}
{ Kronor 16900:-}

{Inkomster}
A){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattigvården 2400
Hyra för skollokalen vid Tacktorp 250:
Inkomster för hjons arbete åt främmande personer 200
Hundskattemedel 300
Bränvinsmedel 600:
Ersättning af främmande kommuner 500:
Matlagsafgiften från Westermarken { 250} 4500

B) {Att uttaxeras:}
{Till fattigvården}
Af 53000 fyrkar á 14 öre 7420:
{Till öfriga behof}
Af 53000 fyrkar á 11 öre {5830}
sma 13250
Beräknad afkortning { 850 12400}

{ Kronor 16900}

§3
Från Styrelsen för Södermanlands läns folkhög-
skola hade inkommit skrifvelse med framställning
om bidrag af 1/4 öre per fyrk såsom årligt anslag
till skolan,efter öfverläggning beslöt stämman
som väl beaktade det behjertansvärda ändamålet,
att i betraktande af de ständigt stigande utgif-
terna för Kommunens oundgängliga behof,för-
klara sig kunna villfara den gjorda framställ-
ningen.

§4.
Till Sockenombud vid blifvande mantalsskrif-
ning med kommunen beslöt Stämman,lika som
föregående år, utse fyra medlemmar, represen-
terande hvardera sitt distrikt, och utsågos här-
till:

Godsegaren S. Persson å Lagersberg
Hemmansegare A.F. Eriksson i Flacksta
Slagtaren G. Larsson i Johanneberg ock
Gårdsegaren L.E.Pettersson i Lorentsberg med
Suppleanter:
Inspektoren P.H.Dahlbom vid Rosenberg,
Hemmansegaren O.Eriksson i Lundby
Gårdsegaren C.Ax Bergström i Nyfors och
Gårdsegaren C.A.Lindquist i Kinaborg.

§5
Af Herr C.A.Thorild väcktes förslag om af-
kortning af återstående obetalde Kommunnalut-
utskylder,på förde numera aflidne Kakelugns-
makaren J.Westerdahl. och skulle detta ären-
de förekomma vid nästa härefter blifvande
Kommunala Stämma.

Som ofvan
/A Svedin/
Justeradt
/Gustaf Larsson/
/C.A.Lindquist/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 11 Okt 1896
/B.E.Birath/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1896,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105588.

Personrelationer