Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1895

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1895

Anmärkning

Protokoll vid Kommunalstäm-
ma med Fors socken i Socken-
stugan den 7 Oktober 1895.

§1.
Sedan, uppå framställd förfrågan, stämman
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar
C A Thorild och A.J. Westersson att uppå
kallelse af ordföranden, justera detta proto-
koll.

§2.I anledning af från Kommunal nämnden
gjord framställning huruvida Kommunen
skulle anse lämpligt att, i anseende till den
hastiga stegringen i och för närvarande
höga priset å aktier i Oxelösunds-Flen-
Westmanlands Jernvägsaktiebolag, försäl-
ja sina i nämnda aktiebolag egande 150
aktier, hade stämma blifit till denna
dag utlyst för att i denna fråga be-
sluta; under den öfverläggning, som i
anledning häraf uppstod, yrkades dels
att Kommunalstämman skulle besluta
försälja sina ofvanberörda aktier, om
skäligt pris erhålls, dels ock uttalades,
utan att bestämdt yrkande framstäldes,
Stor tvekan om lämpligheten och klokheten
af att kommunen skulle afhända sig denna
sin egendom, som i en framtid måhända , och
icke utan stor Sannolikhet kunde blifva rätt
värdefull och inkomstgifvande som vara af
beskaffenhet att utan kostnad eller Svårig-
het förvaltas; efter en af Herr Brukspa-
tron Lindhé gjord sakrik och uttömmande
framställning om ofvenberörde aktiebolags
ekonomiska ställning från dess tillkomst
och intill närvarande tid, och sedan flere
talare yrkat, att Stämman måtte besluta om för-
säljning af kommunens aktier i Oxelösunds-Flens-
Westmanlands Jernvägsaktiebolag blef, efter slu-
tad öfverläggning och främstäld proposition,
detta yrkande kommunalstämmans beslut, dock
att försäljningen icke må ske till pris under
Etthundratjugofem /125/ kronor pr. aktier, samt
att försäljningen sker före innevarande års
utgång, efter hvilken tid detta beslut upphör
att gälla; och åtog sig Herr Brukspatron Lindhé
att; derest han af kommunalnämndens ordförande,
som omhänderhar dessa aktier, derom anli-
tas, lemna sitt bistånd för åstadkomman-
de af den för kommunen möjligast för-
delaktiga försäljning

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/A.J. Westersson/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 13 Oktober 1895 af
/J A Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 oktober 1895,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105587.

Personrelationer