Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Sockenstugan den
7 Juni 1879.

§1.
Beslöts att såsom infordrad förklaring öfver de besvär, som blifvit
anförde öfver Kommunalstämmans beslut den 29 sistlidne
Mars i fråga om användandet af influtne hundskattsmedel,
blott anföra, att klagandens Uppgift derom, att Stämman
icke, såsom kungjordt blifvit, hölls i Sockenstugan, är riktig;
samt att underrättelse derstädes lemnats, hvarest densamma
i stället skullle afhållas:

§2
Fjerdingsmannen A. Eriksson i Flacksta och G. Pettersson
i Gredby utsågos att Onsdagen den 11 dennes kl. 8 f.m.
Sammanträffa hos ordföranden för att justera detta pro-
tokoll samt underskrifva den till Konungens Befallnings-
hafvande stälda Förklaringsskrift, som ordföranden till
sagde dag skall hafva uppsatt.
Som ofvan,
/A. Svedin./

Uppläst och godkändt den 11 Juni 1879.
/A, F; Ericsson/
/C, G, Pettersson/

Uppläst i Fors Kyrka den 14 Juni år 1879 betygas
af
/Axel Waetter:/
Comminister i Fors.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 juni 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105581.

Personrelationer