Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 januari 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 januari 1893

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Kommu
nalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 7 januari
1893.

§1.
Sedan,uppå framstäld förfrågan,Stämman
förklarats vara lagligen utlyst,utsågos
Herrar fabrikören F.T.Söderbäck ock Bokhål
laren C.S.Starck att Lördagen den 14
dennes justera detta protokoll hos ordfö
randen.

[MARG:{Protokollet}]

§2.
Företogs val af ledamöter och suppleant-
ter i innevarande års bevillnings beredning;
och utsågos till ledamöter Godsegaren S.
Persson vid Lagersberg och Handlanden C.A.
Thorild vid Kina, samt till Suppleant
Landtbrukaren H.Persson å Svallinge.

[MARG:{Bevillningsberedning}]

§3.
Med anledning af Kongl. Kammar Rättens
utslag den 4 Oktober sistlidet år uppå
Kommunalstämmans besvär i fråga om
en i 1892 års mantalslängd förekommande
anteckning om Eskilstuna Stad såsom
egare till Westermarken samt Kommunal-
Stämmans hos Konungens Befallnings-
hafvande gjorda framställning i enlighet
med berörda utslag,om ny besvärshän-
visning i målet hade nu sådan erhållits,
hvilken inför Stämman föredrogs.Efter
öfverläggning beslöt Stämman uppdraga
åt tvänne medlemmar af
kommunen, hvartill utsågos Handlanden
C.A.Thorild vid Kina och Fabriksidka-
ren A.J Westersson vid Nybyberg, att
hos sakkunnig person inhemta utlåtan
de,huruvida något kan vara att i denna
sak företaga samt i så fall hvad samt
hvilka kostnader kunna vara förknippa
de med en utredning af ärendet hvarefter
dessa ofvan nämda personer skola ega
att efter bepröfvande med stämmans magt
och myndighet i ärendet vidare förfara,
skolande blifvande kostnader gäldas af
Kommunens medel.

[MARG:{Westermarken}]

§4.
Sedan Kloster och Fors Socknar erhållit
lagfart å sin gemensamt egande tomt
N:o 133 i Eskilstuna Stad och Klosters Socken
för sin del beslutat gå i författning om
försäljning af sin del i berörda tomt
och utsett tre medlemmar af Kommunen
att härmed taga befattning,så beslöt nu
stämman att äfven Fors Sockens andel af
sagda tomt skall på lämpligaste sätt och
till högsta möjliga pris försäljas gemensamt
med Kloster Sockens andel;och utsågos
Herrar förvaltaren A.Svedin vid Carl Gustafs
Stad,Disponent Josef Edvard Jonsson vid
Skogstorp och Handlanden C.A.Thorild
vid Kina att gemensamt med de af Klosters
Kommunalstämma för sådant ändamål
utsedda personer,härutinnan handla med
Kommunalstämmans magt och befogenhet,
afsluta köp samt utfärda köpekontrakt
och köpebref och uppbära och qvittera
blifvande köpeskilling,om hvars användan
de stämman vill vidare besluta; egnade Stäm-
mansordförande sammankalla komiterade

[MARG:{Försäljning af tomten 133}]

Som ofvan

/ A.Svedin. /
Justeradt

/ Sig Starck /
/ F T Söderbäck /
Uppläst i Fors kyrka söndagen den 15 jan:1893
af / J A Kastengren /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 januari 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105580.

Personrelationer