Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884 (2)

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884 (2)

Anmärkning

Protokoll, Hållet vid allmän Kommu
nal Stämma med Fors Socken i Socken
Stugan den 5 September 1884

§1.
Stämman förklarades uppå tillfrågan, vara lagli-
gen utlyst.

§2.
Som å de lägenheter inom Kommunen hvilka äro
närmast belägna intill Eskilstuna Stad, och hvilka
finnas angifna å en af stämmans ordförande upp-
rättad samt nu företedd och godkänd s.k. utredning,
under senare åren och synnerligast sedan alla de å
s.k. Norra eller nya Stadsdelen i Eskilstuna varande
tomter blifvit upptagna, börjat en ganska liflig
byggnadsverksamhet och folkmängden å dessa lägen-
heter på ett föga vidsträckt område nu uppgår
till nära 850 personer och, efter allt att döma, kom-
mer att ännu ytterligare och med Stor hastighets att ökas, samt
sålunda härvid synas vara förhanden sådana förhål-
landen som afses dels i gällande Byggnads - och Brand-
stadga för Rikets Städer dels ock i gällande Helsovårds
Stadgas §26, att dessa förordningar böra förklaras i
tillämpliga delar gällande för ifrågavarande lägen
heter, så hade i anledning af väckt fråga om vidtagande
af åtgärder för detta måls vinnande, Kommunalstämma
blifvit till denna dag utlyst för att härom be-
sluta. Stämman, som insåg nödvändigheten af
lagstadgade föreskrifter för dessa lägenheters be-
byggande
såväl med hänsyn till allmän helsovård samt
ordning, prydlighet och trefnad som ock till
förekommande och bekämpande af eldfara genom
att förhindra sammangyttring af byggnader och
deras oändamålsenliga uppförande uteslöt att
hos Konungens Befallningshafvande anhålla, att
föreskrifterna i Byggnads - och Brand - Stadgan
för Rikets Städer och hvad i Helsovårds Stadgan
för Riket finnes för Stad föreskrifvet måtte för-
klaras i tillämpliga delar gällande för ifråga-
varande lägenheter.

De lägenheter, som här ofvan afses, äro:
Öbergska filtomten eller Arbetarebostäderna å
Gredby hemmans egor, Lorentsberg, Källfrisvreten,
Grindstugan, Knoptorp, Carlsro, Johanneberg
Fridhem, Carl johanstorp, Carlsberg, Tegelbru-
ket med utmål på Drakenskjöldska åkern,
Fors hemman, Eriksdahl, Lindtorp, Marielund,
Björks lägenhet, Sommarro, Ekvallska vreten,
Forsbomska vreten, Westermarken, Eskilstuna
jernvägs Station samt delar af Drakenskjöld-
ska åkern och Ingatorp invid Eskilstuna
jernvägsstation; och skall det åligga Stäm-
mans ordförande att insända utdrag af detta
protokoll till Konungens Befallningshafvande
i Länet.

§3.
Herrar Ingeniören W. Sundell och Landtbrukaren
S. Pehrsson å Lagersberg utsågos att Lördagen den 6 den-
nes justera detta protokoll hos ordföranden.
Som Ofvan.

/A,Svedin./

justeradt den 6 Sept 1884

/Wilh, Lundell/
/S.Persson/

Förestående kungörelser upplästa i Forss Kyr-
ka Söndagen den 7 September 1884 af

/Er;Gotth;Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884 (2),” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105566.

Personrelationer