Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1890

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
KommunalStämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 5 April
1890.

§1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan,
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar H. Persson
och C.A. Thorild att Lördagen den 12 dennes kl. 8 f.m.
justera detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver verkstäld gransk-
ning af Kommunal Nämndens räkenskaper och
förvaltning för sistlidet år och blef i enlighet med
revisorernas förslag full ansvarsfrihet nämnden
beviljad för sistlidet års räkenskaper och för-
valtning.

I berättelsen hade revisorerna påpekat att "inteck-
ningen uti Lagersberg och Berga, hvilken ligger så-
som säkerhet för ett lån å 20000 Kronor i Rothoff-
ska fonden, bör under loppet af innevarande år
förnyas", samt tillika anfört: "Då utaf nämnde sum-
ma 17500 Kronor gravera Lagersberg och 2500 kronor
Berga, och dessa egendomar, sedan flera år till-
baka, hafva skilda egare, så hemställa revisorerna,
huruvida det icke vore lämpligt, att när för-
nyelse eger rum, en särskild revers lemnas för
Berga, så mycket heldre som egaren af Lagersberg
ensam, genom påteckning å reversen, iklädt sig
personligt ansvar för såväl lånet som räntebe-
loppets erläggande.

I anledning häraf och då upplysning lemnats,
{dels} att Kyrko Rådet antagit den nuvarande för-
valtaren, som omhänderhar ofvanberörda värdehand-
ling, {dels ock} att KyrkoRådet,
medgifvit relaxation af lånebeloppet
till fördelning på tvänne egendomar, så skulle utdrag af
protokollet öfverlemnas till KyrkoRådets ordförande
till den åtgärd, som kan pröfvas skälig.

§3.
Sedan nämndemannen för Kommunen, Erik Gustaf Lars-
son i Flacksta, härifrån afflyttat, hade Domhafvanden
genom Kronolänsman Lindeberg hos Stämmans ord-
förande begärt väljande af en ny nämndeman. Vid
företaget sådant val utsågs Landtbrukaren Per
Gustaf Andersson i Kohlsta N:o 2 att vara nämnde-
man för Fors Socken för en tid af sex år.

§4.
I enlighet med beslutet i §16 i protokollet för den
18 December sistlidet år hade Stämman yrkat att på
Fors Socken skrifna pigan Maria Lovisa Johansdotter
måtte ur innevarande års mantalslängd för Fors Socken
öfverföras till enahanda längd för Wallby Socken; sedemera
hade upplysning vunnits, att sagda qvinna afflyttat till
Thorshälla Stad, hvadan Stämman beslöt att i afgifvan-
de infordrade påminnelser yrka, att hon må inom sistnämnda
kommun mantalsskrifvas för innevarande år.

Som ofvan
/A Svedin./

Den 12 April 1890 justeradt

/C.A. Thorild/
/H. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 20 April 1890
af /JA; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 april 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105556.

Personrelationer