Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 31. Oktober 1903.

{§1}
Af kommunalnämnden upprättadt förslag till
utgifts - och inkomststat för Fors socken år 1904 före-
drogs och faststäldes att gälla sålunda:

{Utgifter.}

A){Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1500:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 300:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 150:-
Predikant vid fattiggården 100:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus,dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 6500:-
Extra och oförutsedda utgifter {2050:- } 19000:-
B){Till öfriga behof:}
Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
till fjärdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 750:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prästlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 500:-
Protokolls - och räkenskapsföring hos kommunalnämnden1200:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallénska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet för Norra Söderman-
landsjärnvägsaktierna 612:-
Extra och oförutsedda utgifter {1058:- } {7.000:-}
{Kronor} {26.000:-}

{Inkomster}

A){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Brännvins - och bötesmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Westermarken 240:-
Hundskattemedel {500:- } 5340:-
B){Att uttaxera:}
Till fattiggården
af 132035 fyrkar á 13 öre 17.164:55
Till öfriga behöf
af 132035 fyrkar á 6 öre {7922:10 }
Säger kr 25086:65
Afgår beräknad afkortning {4426:65 } {20660:-}
{Kronor} {26000:-}

{§2.}
Att såsom sockenombud närvara vid årets
mantalsskrifning utsågos
Inspektoren P.H. Dahlbom, Skogstorp,
Godsegaren S. Persson, Lagersberg,
Fabrikören A. Asplund, Erikslund och
Slagtaren G. Larsson, Johanneberg;
samt till deras suppleanter:
Besiktningsrustmästaren G. Miller, Carl Gustafs Stad,
Arrendatorn O. Andersson, Stenby,
Fabrikören Adolf Andersson, Rosendal och
Gårdsägaren A.T. Andersson, Mosebacke.

Stämman beslöt att ombuden vid mantalsskrif-
ningsförrättningen skulle yrka, att fabriksidkaren
Arvid Nilsson måtte mantalsskrifvas å sin gård
Forshem i Nyfors, enär han är bosatt därstädes.

{§3.}
Från ägarne till Berga frälsehemman, Herrar
C.A. Larsson och J.A. Pettersson hade framställning
till stämman gjorts om tillstånd att öfverflytta
den i nämnda hemman intecknade skulden till
Rothoffska fonden, 2,500 kronor, till hemmanen
Mesta N:ris 1,2,3, och 4, enär Berga hemman nu-
mera sönderstyckats i flera smärre lotter under
det att ofvannämnda nummer af Mesta voro
afsedda att utgöra Mesta hufvudgård, som efter
all sannolikhet komme att för framtiden brukas
gemensamt, eller också att få inom tre må-
nader inbetala skulden.

Kommunalstämman, som på grund af testa-
mentets ordalydelse, att nämnda fonds kapital skall
för all framtid mot intecknings säkerhet i Lagersbergs
egendom med underlydande hemman innestå, icke
kunde bifalla deras ansökan om lånets inbe-
talande, beslöt, att ifråga om lånesäkerhetens
öfverflyttande på Mesta hemman, inhemta kän-
nedom om huruvida några formella hinder här-
för mötte; och skulle ärendet därför bordläggas.

{§4}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
P.H. Dahlbom och C.A. Lindqvist.

Som ofvan

/C,Hyltén Cavallius/
/C,A, Lindqvist/

Uppl. i Fors kyrka sönd den 8 Nov. 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105549.

Personrelationer