Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 31 Oktober 1888.

§ 1.
Sedan Stämman, uppå derom framstäld förfrågan
förklarats vara lagligen utlyst, utsågos Herrar Fabri-
kören och Riddaren L. F. Ståhlberg vid Stålfors
och Godsegaren S. Persson å Lagersberg att
justera dagens protokoll.

§ 2.
Föredrogs Kommunal Nämndens förslag till Stat för näst-
kommande år, hvarvid af Herr Baron A. Leijonhufvud fram-
stäldes yrkande, att ett i Staten upptaget belopp å 200 Kronor
för uppbörd af Kommunal-utskylder skulle såsom olagligt ur
densamma utgå. Vid den diskussion, som härom uppstod,
vidhöll Herr Baron Leijonhufvud sitt ofvannämnda yrkande,
hvaremot å andra sidan yrkades att posten skulle i Staten qvar-
stå och nåmndens förslag oförändradt godkännas, hvilket senare
yrkande, efter det omröstning begärts, blef Stämmans beslut
med 7959 röster mot 1512, som afgåfvos för Herr Baron
Leijonhufvuds yrkande, och har Stämman följaktligen
bestämt Kommunens utgifts- och inkomst- Stat för
nästkommande år sålunda.

{Utgifter:}
Till fattigvården, förslagsvis 5200:-
Helsowården 100.
Löner: till barnmorska 100:
Löner: till fjerdingsman och brandrotemästare 230:-
Ränta och amortering af jernvägsskulden 900.
Till skrifmaterialier och protokollsföring 100.
Jura Stolae till pastor och för prestuppbörden 200:
för uppbörd af Kommunalutskylder 200:
Till oförutsedda behof {720:} 7750:-

{Inkomster}
Beräknad Behållning 1000:-
Af Eskilstuna Stad för Westermarken 250:-
[MARG:Bränvin & hundskatt]

Uttaxering:
Till fattigvården, 29500 fyrkar a 17 öre 5015:-
Till öfriga behof, 29500 fyrkar a 7 öre 2065:-

=7080:-

Beräknad afkortning {580:-} {6500:-} 7750:-

Emot Stämmans ofvan berörda beslut reserverar sig
Herr Baron A. Leijonhufvud, emedan en sådan utgifts-
post som den af honom ofvan anmärkta är Stridan-
de mot Kommunalförfattningens föreskrifter

§ 3.
Upplästes den af Herr C. A. Thorild vid Lorentsberg väckta
motion, att Stämman måtte bevilja medel för aflönande af
polisman med åklagares befogenhet att tjenstgöra inom
det föreslagna Nyfors Samhälle samt Gredby och Fors
hemman, Prestgården och Tunafors och Stålfors fa-
brikers områden; efter diskussion beslöt Stämman
afslå det väckta förslaget.

Som ofvan
/A. Svedin/

Den 3 November justeradt och godkändt
/L; F; Ståhlberg/
/S. Persson/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka söndagen d. 11
Nov 1888 af /A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105548.

Personrelationer