Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal,-
stämma med Fors'socken
den 31 oktober 1874.

{§.1.}
Föredrogs Kommunal Nämndens, enligt dess
protokoll för den 30 i denne månad, upprättade
Utgifts - och Inkomst förslag för Fors'socken
för år 1875; dervid Materialförvaltaren G.A.
Svedin anmärkte, att uttaxeringen till socknens
gemensamma fattigvård icke borde utgå efter
samfäldta fyrkar, utan tjenstemän och arbetare
vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori för deras
fyrktal befrias från taxering till den socknens
gemensamma fattigvård, som utginge till personer
hvilka blifvit fattighjon före år 1870, enär
socknen icke deltoge i Gevärsfaktoriets enskildta
fattigvård, som tillkommit före samma år,
hvadan Herr Svedin yrkade, att af socknens
gemensamma fyrkar endast borde uttagas
hvad som erfordrades för de efter år 1870
tillkomna fattighjonen.

Kommunalstämman fann lagligt skäl ej
anfördt för den sökta befrielsen för tjenstemän
och arbetare vid Gevärsfaktoriet; hvadan den
derom gjorda begäran afslogs.

Herr Svedin anmälte häremot sin reservation.

Derefter godkände Kommunalstämman det
ifrågavarande utgifts och inkomstförslaget, samt
beslutade i följd deraf följande uttaxering
inom Fors'socken såsom kommunalut-
skyld för år 1874:

1:o {för fattigvårdens behof}:
a.) af personer, á 50 öre för man och 25 öre
för quinna, som erlägger mantalspenningar;
b.) af Inhyses män och Backstugesittare á 2kro
nor; af gifta Statdrängar och gift handtver-
kare,som ej ligga i fyrktal, á 1 krona 50 öre
och af jordtorpare á 1 Krona, då han ej skatt
efter fyrkar.
c.) Tillskott á 14 öre på hvarje fyrk.


2:o {Till andra gemensamma behof}: á 25 öre
på hvarje fyrk.

Herr Svedin anmälte ånyo reservation.

Samma dag uppläst och
Justerat

/D.Hermelin/
/Carl Joh,Lundberg/
/Ax,K:son Leijonhufvud/

Uppläst i Fors kyrka d. 1/11 1874 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105546.

Personrelationer