Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1880

Anmärkning

Protokoll,hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
I Kyrkans Sakristia den 31 Mars
1880.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen ut-
lyst.

§ 2.
Till elektorer för väljande af landstingsmän
utsågos Herr S. Pehrsson å Lagersberg och
Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby

§ 3.
Den af Kommunal Nämnden upprättade rest-
längden öfver obetalde Kommunalutskylder
för nästlidet år företeddes, granskades och
godkändes, hvarvid jemväl följande afkort-
ningar beviljades, nemligen

Tegelbruket Arbetskarlen P. Fredriksson 5:25
Jernvägens Reparationsverkstad Arbetskarlen
Joh. Aug. Hedström 4:00.
Hagby, Enkan Kristina Andersson 0:35
Hof, Arbetskarlen Aug Broqvist 4:00
Nystugan, Torp A. Gust Ersson 1:30
Stafstugan,ArbK. Anders Olsson, af det
honom påförda belopp 5:25 afkortas 4:30
Lustigstugan, Torp P. G. Flodin 0:95
Stora Lugnet, Skomak. Olof Pettersson 5:25
Westermarken N:o 4, ArbK. C. G. Lundqvist 4:90
Skomak. Johannes Pettersson 1:30
N:o 12 Smeds Arb. C. A. Andersson 5:25
N:o 17, Smeds Arb. O. A. Holmström 5:25
Carl Westergren 0:60
N:o 37, Låssmeden Carl Blomster 4:90.

Transport 49:40

Trprt 49:40

Westermarken N:o 38, Smedsarb. L. F. Jernquist 5:25
Björks Lägenhet, ArbK. A. Ason Flodquist 4:90
Per Ersson 0:60
Åsby Soldattorp, Inhs C. Karman 0:95

eller tillsammans Kronor 61:10.

§ 4.
Som Fabriksidkaren C.W. Söderberg å Westermarken
N:o 37 blifvit i nästlidet års. Taxeringslängd orätt uppta-
gen såsom drifvande yrke i bolag med sin son, hvar-
igenom honom förvägrats åtnjuta bevillingsafdrag
af 300 Kronor, så beslöt nu stämman, uppå derom
af Söderberg gjord framställning, bevilja honom resti-
tution å de för sålunda orätt tillkomna 30 fyr-
kar belöpande Kommunalutskylder med 12 Kronor
90 öre.

§ 5.
Till följd af från Länsmannen Wennerström an-
kommen skrifvelse företogs nu val af Nämnde-
man efter P. G. Haglund och utsågs härtill
Hemmansegaren Anders Gustaf Andersson i Kohlsta, hvilken
i enlighet med ofvan anförda skrifvelse har
att inställa sig inför Härads Rätten å sista
rättegångsdagen af nu pågående lagtima vinter-
tinget för afläggande af domareed.

§ 6.
Sedan revisionsberättelsen blifvit uppläst bevil-
jade stämman i enlighet med revisorernas förslag,
Nämnden full ansvarsfrihet för nästlidet års
räkenskaper och förvaltning.

§ 7.
Fjerdingsmannen A.F. Eriksson i Flacksta
och arrendatorn C. G. Pettersson i Gredby
utsågos att Lördagen den 3 April kl.½ 8 på
morgonen sammanträffa hos ordföranden
för att justera detta protokoll samt under
skrifva vid stämman föredragna hand-
lingar.

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 3 April uppläst och godkändt.
/C. G. Pettersson/
/A, F, Ericsson/

Uppläst från predikstolen i Fors Kyrka Söndagen den 4 April
1880 af
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105541.

Personrelationer