Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
ordinarie Kommunalstämma
med Fors Socken i Socken-
stugan den 31 mars 1876.

{§1.}
Föredrogs Revisionsberättelsen för föregående år 1875; och hade reviso-
rerna anmärkt, att genom 2:ne skriffel Kommun tillskyndats en
förlust af 50 öre, hvilka anmärkningar godkändes, hvarigenom
Ordförandens bokförda fordran 439, 47 minskas med sagde 50 öre;
i öfrigt hade revisorerna icke något vidare mot räkenskapernas
förande att anmärka ej heller mot Kommunalnämndens
åtgärder, hvadan ansvarsfrihet för år 1875 tillstyrktes, hvilken
ock blef af Kommunalstämman bifallen.

{§.2.}
Till Elektorer för väljande af landstingsmän utsågos Herr
Fabrikör L. F. Ståhlberg och Baron D. Hermelin.

{§.3.}
Wid granskning af restlängden för obetalda Kommunal-
utskylder för år 1875 medgaf Kommunalstämman följande
afkortingar, nemligen:
FaktoriArb. J. G:son Fast, Carl Gustafs Stad 3:30.
Enkan C. W. Hellberg, Ståhlfors 2:95.
Arbetsk. J. G. Larsson, Grindstugan 3:55
Arbetsk. C. Broqvist, Hof 2:95.
Arbetsk. Erik Anderssons Enka, Westermarken 0:35.
Arbetsk. Per Jansson, Westermarken 2:95
Arbetsk. Per Gustaf Pettersson, Westermarken 4:85.

20:90.

{§4.}
Herr Baron A. Leijonhufvud anhöll att för för framtiden må iakttagas att räntan
å Lazarettsfondens medel må å sagde fond bokföras och redo-
visas, hvilken framställning godkändes.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C; Bergstedt:/
/Ax, K:son Leijonhufvud./
/L; F; Ståhlberg/
/G A Svedin./
/A, G Andersson/

Förestående protokoll upplästes i Fors kyrka
den 9/4 1876 betygar
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105540.

Personrelationer