Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1875

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nal Stämman i Fors Socken den
31 Mars 1875

{§ 1}
Upplästes Revisionsberättelsen för år 1874 och
KommunalNämndens deraf föranledda förklaring,
dervid Fabrikör Ståhlberg anhöll att till ett blifan-
de sammanträde få väcka motion derom, att
Kommunens skuld till Lasarettet skulle öfver
flyttas till Rothoffska fonden, hvari-
genom Kommunen finge räkna sig tillgodo den skil-
nad i ränta, som uppstode derigenom att Kommunen
å lån till Rothoffska fonden erlade 4 1/2% och å
lån till Lasarettskassan 6%.

Härefter beviljade Kommunal-
stämman ansvarsfrihet för föregående års för-
valtning.

{§ 2}
Vid granskning af restlängden för obetalda kommu-
nalutskylder för år 1874 medgaf Kommunalstämman följande
afkortningar:

Arbetskarlen C.Hällqvist 3:25
Enkan A. Nyström 1:
Arbetskarlen Jonas Ersson 4:
Enkan Holmström :75
f.Pigan Anna Andersdotter 2:50
Smedsgesäll P.R. Holmström 2:75
Enkan Johanna Nordvall 2:50
Anders Olssons Enka 3:
Arbetskarlen Olof Olsson 4:65
Smeden Carl Erik Olof 5:90
Skomakaren Johannes Pettersson 4:
Enkan Thörn 2:50
{ }
36:80

{§ 3}
Till valmän för Landstingsmans väljande utsåg Kommunal-
stämman Herr Hofpredikanten J.A. Ullgren och Ma-
terialförvaltaren G.A. Svedin, Hvarjemte till val-
manssuppleant utsågs Jonas Ersson i Stenby

{§ 4}
Baronen Lejonhufvuds vid Kommunalstäm-
mans sammanträde den 3 Februari innevarande år
gjorda förslag om tillsättande af en kommitté
för granskning af snöploglagen inom kommunen blef
icke, på grund af Ordförandens bestridande, före-
dragen; och anhöll Friherre Hermelin, hvilka
begärt proposition om bifall till berörda
förslag, att till protokollet få antecknadt sin
reservation, hvaruti Hofpredikanten J.A.
Ullgren instämde

{§ 5}
Anhåll ordföranden att vid nästkom-
mande sammanträde få väcka motion
om väljande af en komitté för uppgörande af
förslag till den afgift, som af Eskilstuna stad borde till Fors
kommun, för matlagen å Westermarken erläggas;

{§ 6}
Sedan Ordföranden förmält sig vilja underställa
Kommunalnämndens i vissa frågor om fattig under-
stöd fattade beslut, Kommunalstämmans hörande
fann Kommunalstämman skäligt förklara det
berörde anhållan icke kunde till någon Kom-
munalstämmans åtgärd föranleda, då Kommu-
nalförfattningarne i berörde händseende innehölle
bestämda föreskrifter

Samma dag uppläst och justeradt:
/C;Bergstedt;/
/G.A.Svedin./
/L;F;Ståhlberg/
/D,Hermelin/

Uppläst från Predikstolen den 4 April 1875
af /Jak,A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105539.

Personrelationer