Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors socken den
31 Mars 1874.

{§.1.}
Upplästes Revisorernas berättelse öfver gransk-
ningen af räkenskapen för Rothoffska fonden
år 1873; och hade Revisorerna i {första punk-
ten} ansett, att, som fonden ej hade någon skuld
till Länslasarettet, borde de i räkenskapen upp-
förda 90 rd [riksdaler] räntemedlen till Lasarettet ej anses
tillhöra Rothoffska fonden. -

Efter det Nämndens förklaring, enligt dess
protokoll för denna dag, blifvit upp-
läst, och åtskilliga inom stämman sig yttrat,
proponerade Ordföranden på bifall till Nämndens
förklaring och anmärkningens ogillande. -

Dervid afgåfvos blandade ja och nej; och
då Ordföranden fann de förstnämnda öfvervä-
gande, begärdes votering, hvilken anställdes
på följande af stämman godkända, proposition:

"Den som, med godkännande af Nämndens förklarin-
gar, anser att revisorenas anmärkning i 1:sta punk-
ten skall förfalla, {svarar ja}.
Den det ej vill, {svarar nej}.
Winner nej, skola de i 1:sta punkten omförmälda
räntemedlen 90 rd uteslutas från Rothoffska fondens
räkenskaper."

Woteringen utföll med 1861 ja mot
1273 nej; i följd hvaraf stämman beslutade att
anmärkningen skulle förfalla. -

Landtbrukaren C. Bergstedt reserverade sig
emot att ledamöter af Nämnden deltagit i voteringen
och att dervid begagnats debiteringslängden
för år 1873. -

Då tiden nu var långt framskriden på
dagen, och många ärender återstodo att
behandla, beslöts stämmans uppskjutande
till thorsdagen den 9 instundande April,
att i Sockenstugan börjas kl. 9 f.m. -

Samma dag uppläst & godkänt

/D. Hermelin/
/A,F, Ericsson/
/A;G; Andersson/
/Jak,A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105538.

Personrelationer