Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1894

Anmärkning

Protokoll hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 31 Maj 1894

§.1.
På framstäld begäran hade Kommunalstämma blifvit
utlyst för att höra kommunens, enligt nya Väglagen,
väghållningsskyldige, huruvida de skulle vilja utse om-
bud att å deras vägnar afgifva förklaring öfver de besvär,
som af Karl Thunander, Conr. Cederbaum och A. Ohlsson
å Öija samt G; Lundgren å Westermo Sockens KommunalStämmans vägnar blifvit hos
Kongl. Kammar Collegium anförda öfver Konungens
Befallningshafvandes i länet utslag den 28 sistlidne
Februari angående fastställelse af ett af Kommissions-
landtmätaren Raguel Essén, med biträde af gode män,
upprättadt förslag till ny vägdelning inom Vester Rekar-
ne väghållningsdistrikt; och beslöta närvarande väghåll-
ningsskyldige att utse ett sådant ombud, hvartill valdes
Godsegaren S. Persson å Lagersberg
hvilken eger uppsätta, underskrifva och till vederbörande
afgifva förklaringsskrift i frågan

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt /J G. Anderson/
/H. Persson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 3 Juni 1894 af
/ J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105535.

Personrelationer