Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
31 Juli 1873.

{§.1.}
Herr C. J. Lundberg, såsom Ordförande i Socknens
BrandstodsKomité, hade hemställt om val af
förökadt antal Brandrotemästare, till öfver-
ensstämmelse med Nyköpings Läns Brandstods
Bolags reglemente.

Wid föredragning af detta ärende yttrades
svårighet att kunna erhålla två Brandrote-
mästare för hvardera af de rotar, hvari
socknen hittills varit indelad; och efter öfver-
läggning härom beslöts: att socknen hädan-
efter skulle anses såsom {en} rote, och
att tvenne bolagsmän inom Socknen skulle
till Brandrotesmästare för hela socknen ut-
ses, mot åtnjutande af den aflöning, som
blefve bestämd.

Härefter sattes denna aflöning till
15 rd [riksdaler] om året för hvardera rotmästaren,
hvarjemte till denna befattning valdes:

Fjerdingsmannen P. G. Andersson i Kohlsta
och hemmansegaren Gust Andersson dersammastädes.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh Lundberg/
/L; F; Ståhlberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 juli 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105534.

Personrelationer