Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 januari 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 januari 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra Kommun-
nalStämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 31 Januari 1894.


§1.
Sedan, uppå framställd förfrågan, Stämman för-
klarats vara lagligen utlyst utsågos Herrar A.J.
Westersson och C.A. Thorild att Lördagen
den 3 Februari kl. 1 eft.m. justera detta protokoll
hos ordföranden.

§2.
För att deröfver afgifna yttrande i enlig-
het med gällande föreskrifter, föredrogs en af
handlanden J.W. Andersson inkommen ansökning
att få från N.o 68 Grindstugan till N:o 46 samma
lägenhet förflytta den rätt till försäljning af
Svagdricka till afhämtning i partier om
mindre än tio liter hvilken han genom Komungens
Befallningshafandes resolution den 18 December
Sistlidet år sig förvärfvat; efter öfverläggning
och sedan en talare yrkat att Stämman skulle
afstyrka bifall till ansökningen beslöt Stämman
att likasom nämnden tillstyrka bifall till
ansökningen.

Som ofvan
/A Svedin/

justeratt
/C.A. Thorild/
/A.J. Westersson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 4 Febru 1894
af /J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 januari 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105532.

Personrelationer