Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Ordinarie
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 31
December 1881.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen ut
lyst

§2.
Fyrktals- samt Debiterings- och Upp-
bördslängderna företeddes, granskades
och godkändes utan anmärkning.

§3
Till Revisorer för granskning af 1881 års
Kommunala Räkenskaper samt Kommu-
nal Nämndens Styrelse och Förvaltning för
innevarande år valdes Herrar Baron
A. Leijonhufvud och Löjtnanten A.H.
Lindhé samt till suppleant Baron
D. Hermelin.

§4.
Till följande befattningar, som vid årets
slut blifva lediga tillsattes följande personer

Till Sexmän: För Mesta Rote: Herr Baron
A. Leijonhufvud för Skjulsta 1.
För Hagby rote: Baron D. Herme-
lin för Skölby N:o 1.
För Kohlsta Rote: Arrendatorn
C.G. Pettersson i Gredby Litt I.

Till Fattigföreståndare: A.F. Eriksson i Flacksta

Snöfogdar:
1:a Ploglaget: Herr Baron Leijonhufvud för Skjulsta 1.
2;a Ploglaget: Herr S. Persson för Lagersberg
3:dje Ploglaget: Herr Jöns Hansson för Gredby Litt E.
4:de Ploglaget: Herr E. Larsson i Flacksta
5:te Ploglaget Herr C. Bergstedt i Kälby
6:te Ploglaget A.W. Pettersson i Kråktorp
7:de Ploglaget Tunafors egare

Till ledamöter i Brandstods Kommittén
Herr Baron D. Hermelin
P.G. Andersson i Kohlsta
A.G. Andersson i Kohlsta
A.F. Eriksson i Flacksta
Suppleanter: Herr S. Persson å Lagersberg
O. Eriksson i Tacktorp

Till ledamöter i Djurförsäkrings Kommittèn
Herr O. Eriksson i Lundby och
P:G Andersson i Kohlsta i stället för
utlottade A.G. Andersson i Kohlsta och
A.F. Eriksson i Flacksta

Till Brandrotemästare
A.F. Eriksson i Flacksta och Erik Eriks-
son i Tacktorp, hvilka hvardera härför
erhålla 15 Kronor af KommunalKassan.

§5
Till ombud att närvara vid sammanträden
under år 1882 med allmänningsintressen-
terna utsågs Herr A.F. Eriksson i
Flacksta, hvilken jemväl bemyndigas
lyfta och utdela de medel som tillfalla
hemmansinnehafvare inom Kommunen.

§.6
Till ledamot i den Nämnd, som har att
upprätta priskurant å de varor och
persedlar, som skola upptagas i näst-
kommande års markegångstaxa utsågs
Herr A.F. Eriksson i Flacksta.

§7.
Till elektorer för landstingsmäns
väljande valdes Herrar P.G. Andersson i Kohlsta
och A.F. Eriksson i Flacksta

§8
Till ledamöter i BevillningsBeredningen för
år 1882 valdes Materialförvaltaren G.A.
Svedin vid Carl Gustafs Stad och A.F.
Eriksson i Flacksta med A.G. Andersson i Kohlsta
som suppleant

§9
Beslöts att detta protokoll skall justeras
af Kamreraren G.V. Kumlien och A.F.
Eriksson i Flacksta

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 4 Januari 1882 uppläst och godkändt

/A,F, Ericsson/
/Victor: Kumlien/

Uppläst i Fors Kyrka den 8:de Januarii
år 1882 betygas af /Axel Waetter/
Komminister i Fors Socken.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105531.

Personrelationer