Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Sockenstu-
gan den 31 December 1879.

§.1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Innevarande års Fyrktals- samt Debiterings- och Uppbörds-
längder företeddes och granskades samt blefvo af stämman
godkända med följande ändringar:

1:o Af det fabriksfirman L. F. Ståhlberg påförda antal
fyrkar, 266 stycken, skola 250, som härröra från bevill-
ning för fast egendom, påföras Herr Fabrikören L. F.
Ståhlberg, och återstående 16 som härröra från bevill-
ning för inkomst af rörelse, påföras firman, samt
den af fyrktal härrörande debitering i enlighet härmed rät-
tas; samt

2:o Som Eskilstuna Stad sjelf åtagit sig ansvarigheten för fattiga
å den af staden disponerade utmarken Westermarken, så skall
staden enligt 34 § i gällande Fattigvårdsförordning åtnjuta befri-
else från utgörandet af hälften af den till fattigvården
utgående afgift, 20 öre per fyrk, samt sålunda påföras
afgifter för 38 fyrkar efter 33 öre per fyrk med 12:54 kronor.

§3.
Följande personer utsågos att under nästinstundande år
förestå följande befattningar inom Kommunen, nemligen

A) Till Sexmän.
Inom Mesta Rote: Herr Baron A Leijonhufvud
Inom Hagby Rote: Herr Brukspatron C. Zethelius för Hattran
Inom Kohlsta Rote: Arrendatorn C. G. Pettersson i Gredby

B)Till Fattigföreståndare:
Kyrkovärden P. G. Andersson i Kohlsta

C) Till Snöfogdar:
För 1:a Ploglaget : Per Nilsson i Löppinge
För 2:a Ploglaget: Herr Baron Leijonhufvud för Mesta N.o 4.
För 3:dje Ploglaget: Slagtaren P. A. Johansson för Gredby Litt C.
För 4:de Ploglaget: Herr Hansson för Svallinge N:o 2
För 5:te Ploglaget: Arrendatorn F. Pehrsson i Faskunge
För 6:te Ploglaget: Herr Baron Hermelin för Åsby N:o 1
För 7:de Ploglaget: Herr Direktör A. L. Öhrström för Fors hemman.

D) Till Ledamöter i Brandstods Kommitten
Herr Baron D. Hermelin, ordförande, samt P. G. Anders-
son i Kohlsta och A.G. Andersson i Kohlsta och A. F
Eriksson i Flacksta, hvarjemte till suppleanter utsågos
Herr fabrikör C. O. Öberg och Lars Jonsson i Löppinge

E) Till Brandrotemästare
A.F. Eriksson i Flacksta och Erik Eriksson i
Tacktorp, emot ersättning af 15 Kronor till dem
hvardera

§4.
Till Revisorer för granskning af Kommunalnämndens räken-
skaper för innevarande år utsågos Herr Baron A. K:son Leijon-
hufvud och Herr Löjtnanten A. H Lindhé samt till supple-
ant Herr Baron D. Hermelin.

§5.
Med anledning deraf att innevarande års Pröfnings-
Kommitté nedsatt värdet å dels Tunafors bordknifsfa-
brik från det af Taxerings Kommittén åsatta, 2000000 kro-
nor, till 150,000 Kronor dels ock å Oxelösund - Flen -
Westmanlands Jernvägs Aktie Bolags Reparationsverk-
städer från 100,000 Kronor till 50000 beslöt stämman
att hos Kongl. Kammar Rätten öfverklaga dessa Pröf-
nings Kommitténs beslut under yrkande om upphäfvan-
de af desamma och fastställande af Taxerings Kom-
mitténs beslut i samma ämne; och uppdrogs åt ord-
föranden att å stämmans vägnar underskrifva besvärs-
skrifterna samt desamma till Konungens Befallnings-
hafvande i länet ingifva.

§6.
Likaledes beslöt Stämman uppdraga åt ordfö-
randen att å dess vägnar hos Kongl. Maj:t i un-
derdånighet öfverklaga Kongl. Kammar Rättens utslag
den 29 sistlidne September i fråga om befrielse från fastighets-
bevillnings utgörande för Oxelösund - Flen - West-
manlands Jernvägs Aktie Bolags i Fors Socken be-
lägna Reparationsverkstäder.

§7.
Herrar Kaptenen G. Blix och Fabrikören
L.F. Ståhlberg utsågos att justera detta protokoll.

Som ofvan
/A Svedin./

Upläst och godkändt
/Gust: Blix/
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 11 Januari 1880 af
/Er; Gotth; Åberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 december 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105530.

Personrelationer