Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors'socken, i sockenstugan den
30 September 1872.

{§.1.}
Till Kommunalstämmans ordförande hade ankommit en
skrifvelse, med tillkännagifvande, att åtskilliga personer
hos Regeringen begärt komession för anläggning af bred-
spårig jernbana från Westra stambanan till Flen, öfver
Eskilstuna, till Walskogs station på Köping - Arboga banan,
med grenbana öfver Qvicksund till lämplig station på blifvande
Köping - Westerås - banan, hvilken jernväg, man nvmera
ansett det vara en möjlighet att åstadkomma, sedan
ett utländskt bankirhus erbjudit sig att för egen räkning
och egen risk anlägga densamma, såvida orterne
ville i ett för allt utbetala en summa af 312500.
rd [riksdaler] rmt [riksmynt] för linien Flen - Westmanland; och då af
denna summa det ansetts belöpa 15000 rd rmt till
utgifvande af Fors' socken, hade vidare i skrifvelsen
anhållits att Kommunalstämman i ämnet måtte
blifva hörd.

Med anledning häraf hade Kommunalstämmans
ordförande upstagit ärendet och utlyst denna stämman,
vid hvars företagande Ordföranden hemställde, att
Fors' socken måtte åtaga sig att utgifva ifråga-
varande bidrag till åstadkommande af jernvägen,
såsom ersättning för den fördel Fors' socken derigenom
skulle tillskyndas och såsom ersättning för det jernvägs-
byggaren öfvertager all med förtaget förenad närva-
rande och framtida risk, samt under vilkor, att
Socken afstode från eganderätt till någon del i banan
med deraf härledande vinst; hvarjemte ordförandfn
uppläste det ofvannämnda utländska anbudet, som
befanns vara afgifvet af Ingeniören Arvid Henström
i Juni 1872, såsom ombud för bankiren Leopold Hadra
i Berlin och hans consortium, och ställdt till "Interims Styrelsen
för jernväg från Oxelösund öfver Nyköping till Flen", och hvilket
anbud icke allenast gällde anläggning af jernväg från Oxelösund
till Flen utan ock sådan anläggning från Flen till Westman-
land.

Med afseende på stadgande i 61 §. i Kongl. Majt:s
Förordning om Kommunalstyrelse pæ landet den 21 Mars
1862, öfverlades först om grunden för uttaxering af
det bidragsbelopp, hvilket socknen kunde besluta att
lemna; och antog stämman dervid följande grunder:

1:o Tvåtredjedelar af summan utgöres af fastighet
i förhållande till fyrk, der sådan finnes påförd, samt
för fastighet utan fyrktal i samma pro-
portion, uträknad efter taxeringsvårdet.

2:o Tvåtredjedelar af återstoden, eller två niondedelar
af det hela, utgöres efterfyrk för handel,
fabrik och rörelse.

3:o Återståendf en - niondedel af det hela utgöres
efter fyrk för annan inkomst.

Härefter företogs hufvudfrågan till afgörande;
och fattade&76Íıu™¦<>1^Te beslut:

1:o Såvida den i nästföljande punkt frågasatta ansökning
om låns upptagande vinner Kongl. Maj:ts bifall, lemnar
Fors'socken ett bidrag af Femton tusen (15000)
Rikdaler Riksmynt till den person eller det bolag,
som anlägger och underhåller samt ombesörjer person-
och godtrafik å en jernväg från Oxelösund öfver Nykö-
ping, Flen, Eskilstuna och Qvjcksund till station å blifvande
Köping - Westerås - banan och derjemte en bibana från
Eskilstuna - trakten till station å Örebro - Köping -banan, så
beskaffad och under de hufvudgrunder i öfrigt, som bestäm-
mes i punkterna 1,5 och 6 i det af Herr Arvid Henström,
för bankirens i Berlin Leopold Hadra och hans con-
sortium räkning, i sistlidne Juni månad till "Iterims-
Styrelsen för jernväg från Oxelösund öfver Nyköping
till Flen" afgifna anbud.- Detta bidrag lemnas så
snart jernvägen blifvit färdig/ afsynad och godkänd.-
Bidraget lemnas´såsom ersättning för den fördel
Fors´socken genom järnvägsförbindelsen tillskyndas
och såsom ersättning för det jernvägsbyggaren öfver-
tager all med företaget förenad närvarande och
framtida risk, och afstår socknen från eganderätt
till någon del i banan med deraf härledande vinst.

2:o Åt KommunalNämnden uppdrages att ingå
till Kongl. Maj:t med underdånig anhållan att socknen
måtte under gemensam ansvarighet få på fyratio
års amorteringstid upplåna förenämnda anslags-
belopp 15000 rd rmt.

3:o Anslagsbeslutet i första punkten gäller äfven i
den möjliga händelsen att olika personer eller olika
bolag komma att utföra de norra och södra ban-
delarne, från Flen räknadt, och jemväl om endast
den norra sträckningen från Westra stambanan vid
Flen till Westmanland skulle komma till utförande.

-

I protokollet skulle intagas att Landtbrukaren
Oskar Ph. Carlström på Tacktorp till stämman inlem-
nat en skrift af hufvudsakligt innehåll att han
ansåg den ifrågasatta jernvägen obehöflig för orten
och för de mindre jordbrukarne betungande att utgifva
något tillskott, samt att han för sin del protesterade
mot penningebidrag.

samma dag uppläst och
Justerat
/D.Hermelin/
/L;F; Ståhlberg/
/P,G, Anderson/
/Carl Joh, Lundberg/

Uppläst i Fors kyrka d. 3/11 1872
/J Walfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 september 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105528.

Personrelationer