Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommunal
Stämma med Fors Socken i Sockenstugan
den 30 Oktober 1886.

§1.
Stämman förklarades, uppå tillfrågan, vara
lagligen utlyst.

§2
Det af nämnden upprättade förslag till utgifts
och inkomst - Stat för Kommunen för nästkom-
mande år godkändes:

{Utgifter}
Till fattigvården: underhåll m.m 4400 -
fattighusets reparation {600 -} 5000 -
Till Helsowården 100 -
Till fjerdingsmans och brandrotemästares lön 280 -
Till Ränta och amortering å jernvägsskulden 900 -
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100.-
För uppbörd af Kommunallutskylder 200 -
jord Stöld till pastor 75 -
för uppbörd af prestutskylder 75 .
Till oförutsedda behof {470 } 7200 -

{Inkomster}
Beräknad behållning i Kassan 650 -
Uttaxering: Till fattigvården
29000 fyrkar á 18 öre 5220
Till öfriga Kommunala behof
29000 fyrkar á 6 öre {1740}
6960 -
Beräknad afkortning {400} {6550 } 7200 -
Härtill kommer uttaxering dels uttaxering enligt
Kyrkostämmans beslut till Folkskoleväsendet á
12 öre per fyrk samt 50 öre för skattskrifne män
och 25 öre för skattskrifne qvinnor, till kyrkliga
ändamål 8 öre per fyrk, dels ock enligt Härads-
fullmäktiges beslut 0,4 öre per fastighetsfyrk och
0,1 öre per inkomstfyrk till tingshus och häradsfän-
gelse samt 50 öre per mantal till s.k. Lasarettsvägens
underhåll.

I sammanhang härmed uttalade stämman den åsigt,
att fyrktals - samt debiterings - och afkortningsläng-
derna lämpligast böra, såsom hittills, hållas de skatt-
skyldige tillhanda för granskning hos ordföranden,
som är centralt boende.

§3.
Till ombud att närvara inför Härads Rätten i
tingshuset i Eskilstuna Tisdagen den 30 instundande
November kl. 12 på dagen för att höras öfver väckt
förslag om öfverflyttning af hemmanet Broby N:o 1 om
1 mantal från Torpa Socken till Tumbo Socken ut-
sågs Herr E.G. Larsson i Flacksta.

§4.
Herrar E.G. Larsson i Flacksta och G. Larsson vid Johanne-
berg utsågos att justera detta protokoll.
Som ofvan

/A.Svedin./

Justeradt

/G.Larsson/
/E.Gust. Larsson/

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 14:de nov.
1886 af

/S.Jakobsson Ekvall/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1886,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105526.

Personrelationer