Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901

Anmärkning

Protkoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma
med Fors socken i socken-
stugan den 30 Mars 1901.

{§ 1}
Efter verkstäld granskning af 1900 års
fyrktalslängd med hänsyn till föreskrifterna
i Lagen af den 9 November 1900 godkändes läng-
den samt försågs med påskrift derom.

{§ 2.}
Upplästes revisorernas berättelse öfver
verkstäld granskning af Kommunal-
nämnden samt andra under Kommu-
nalstämman hörande styrelsers förvalt-
ning och räkenskaper för år 1900; och
blef i enlighet med revisorernas tillstyrkan
ansvarsfrihet för berörda räkenskaper och
förvaltning beviljad samt räkenskaper-
na försedda med påskrift derom.

{§ 3.}
Vid föredragning af inom Kommu-
nalnämnden väckt förslag om tillbyggnad
af epidemiska sjukhuset beslöt Stäm-
man, att sådan tillbyggnad i enlighet
med förtedd ritning skulle verkställas
för en kostnad af högst 4600 kronor;
och uppdrogs åt en komité bestående
af Majoren C. Hyltén - Cavallius, Doktor
R. von Post och Handlanden C. A. Thorild
att efter infordrade anbud gå i författ-
ning om arbetets verkställande, och skul-
le de behöfliga medlen tagas ur kom-
munens kassa.

{§ 4}
Kommunalstämman beslöt gifva i
uppdrag åt Handlanden C. A. Thorild och
Faktoriskrifvaren E. Laurén att å Stämmans
vägnar och med dess befogenhet vidtaga de
åtgärder, som kunna finnas befogade, med
afseende å sådana personer som finnas
i årets mantalslängd upptagna ehuru
å annan ort bosatta.

{§ 5.}
Att justera dagen protokoll utsågos Herrar
Doktor R. von Post och Godsegaren S Persson.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/Rikard von Post./
/S. Persson/

Uppläst i Fors kyrka Sönd d. 31 Mars 1901 af
/C. Sundström,/
v. P.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105519.

Personrelationer