Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kom-
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 30 Mars 1881.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Upplästes revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af nästlidet års räkenskaper och
förvaltning; och blef i enlighet med den
derom gjorda tillstyrkan ansvarsfrihet beviljad
för nästlidet års räkenskaper och förvalt-
ning.

[MARG: {Revisorernas berättelse}]

§3.
Till Ledamöter i innevarande års Bevill-
nings Beredning valdes
Herrar A.F. Eriksson i Flacksta och
P.G. Andersson i Kohlsta samt
till suppleant And.G. Andersson i Kohlsta

[MARG: {Bevilln. Beredning}]

§4.
Efter föredragning af Kongl. Kammar Rättens
Utslag den 7 December sistlidet år i fråga
om bevillningstaxering för år 1879 af Oxelö-
sund - Flen - Westmanlands jernvägsaktie
bolags verkstäder beslöts att på de i utsla-
get anförda skäl låta vid detsamma bero.

[MARG: {Jernvägens Rep. verkst}]

§5.
Herrar A.G. Andersson i Kohlsta och A.F.
Eriksson i Flacksta utsågos att justera detta
protokoll hos ordföranden, Lördagen den 2 April
kl. 8 f.m.

[MARG: {Protokollet.}]

Som ofvan
/A. Svedin./

Den 2 April 1881 justeradt och godkändt

/P,G, Anderson/
/A,F, Ericsson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 April 1881 af /Er;Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105518.

Personrelationer