Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1867

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1867

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 30 Mars
1867.


{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattiga och bestämdes
understödet till dem för 6 månader från den 1 instun-
dande Juli till årets slut, sålunda.

1:o {Fattighuset}

N:o 1:o. Förestånderskan Catharina Persdotter vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd[Riksdaler]

2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

4. Enkan Maria Lund, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

5. Enkan Anna Brita Soldin, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

6. Enkan Maria Ersdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

7. Blinda Enkan Brita Stina Lundquist, vanlig fattigkost
och i månaden - 2 Rd

8. Mindre vetande Catharina Olsd:r från Spiksmedsstugan,
vanlig fattigkost och i månaden - 1 Rd

9. f.d. Torparen Branting med hustru, dubbelfat-
tigkost och i månaden - 2 Rd

10. f.d. Smeden Skog, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

11. mindre vetande Stina Olsdotter, vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd

12. Enkan Anna Olsdotter fr. Åsby vanlig fattigkost
och i månaden - 1 Rd


2:o {Utom fattighuset.}

13. förlamade Skräddarlärlingen Johan Oskar Flodberg
i månaden - 2 Rd
{samt på en gång anslag till en skjorta.}

14. Enkan Anna Brita Flodin i Lustigstugan i månaden - 2,50.

15. f.d. Pigan Brita Catharina Persdotter på Båts-
mansbacken, i månaden - 1 Rd
{och ½ [Lispund] mjöl.}

16. Sågaren Sjöquists Enka - 1 Rd

[MARG: av]

17. Enkan Anna Lans på Åsby egor i månaden - 2 Rd

18. f.d. Pigan Maja Nord på Kohlsta eg. i månaden - 2 Rd

19. Arbetskarlen Johan Englund i Lugnet, i mån. - 1 [Lispund]mjöl.

20. Enkan Anna Sofia Hedlund på Båtsmansbacken i
månaden - 1 Rd
{och hyreshjälp på halfår 5 Rd.}

21. Enkan Ljungberg på Socken, hyreshjälp på halfår - 3 Rd.

22. Sjukliga Enkan Brita Catharina Lundgren vid
Stafstugan, hyreshjälp på halfår - 4 Rd

23. f.d. Arbetskarlen Jonas Andersson i Flackersta med hustru,
i månaden - 1 Rd
{och hyreshjälp på halfår 10 Rd.}

24. Sjuklige Enkan Göransson på Socken, hyreshjälp på halfår - 6 Rd.

25. f.d. Brofogden Erik Jansson Eklund i månaden - 1 [Lispund]mjöl

26. för skötsel af f.d. Smeden Skog vid Skjulstabricka
anslogs i månaden - 50 öre.


{§.2.}

Understödet till denna församlings fattiga barn af
Galléenska medlen bestämdes för 6 månader från den
1 instundande Juli till årets slut, under förutsättning
af Kyrko Rådets samtycke; och skulle dessa barn
i hvarje månad erhålla:
N:o 1. Afl. Pigan Kajsa Lotta Larsdotters dotter {Johanna}
i Barnahemmet - 4 Rd.

2. Enkan Göranssons dotter {Mathilda} hos Per
Olsson i Skedtorp, Gillberga S:n - 4 Rd.

3. Afl. Lars Petter Olssons i Lilla Myran dotter
{Maria Christina}, hos modren - 3 Rd.

4. Afskedade Soldaten Kopps dotter hos Nämndemannen
Anders Perssons Enka I Kohlsta - 3 Rd

5. Afl. Drängen Per Erik Erssons son {Carl Erik}
hos Carl Erik Ersson i Lilla Spetby, Näshulta - 3 Rd.

6. Samme mans dotter {Sofia} hos skräddaren
Carl Erik Larsson i Löfhult, Lijsta Socken, - 4 Rd.

7. Afl. Gesällen Hellmans barn vid Carl Gustafs
Stad, hos modren - 2 Rd

8. Bortflyttade Hustrun Hagströms dotter {Sofia
Josefina} i Barnahemmet - 4 Rd

9. Arbetskarlen Lars Anderssons Enkas barn
i Brunnsbacken hos modren - 2 Rd
{Samt hyreshjälp på halfår 6 Rd och
mat vid skolan, då de den bevista.}

10.Afl.Drängen Gustaf Anderssons från Hagby
son {Carl Gustaf} hos Soldaten Skön vid
Granhult - 4 Rd

11. Afl. Arbetskarlen Per Perssons på Westermarken
Enkas 2:ne söner: {Johan} och {Frans}hos modren - 5 Rd

12. Afl. Torparen Nils Perssons i Svartkällan
Enkas 4 barn hos modren - 6 Rd

13. Skräddaren Anders Erikssons på Löppinge
egor 6 barn, hos honom - 4 Rd.

14. Afl. Torparen C. E. Söderbergs från Flug-
mötet 3 barn, hos henne - 3 Rd

15. Afl. Statdrängen Per Erik Erssons i Mesta
enkas barn, hos henne - 3 Rd

16. Afl. Arbetskarlen Lars Fredrik Fredrikssons
på Gredbybacke Enkas 3 Barn hos henne - 2,50.

17. Afl. Arbetskarlen Gustaf Höglunds i Grind-
stugan barn - 2,50.

18, Afl. Gesällen Lars Erik Tillboms efterlemnade
barn {Mathilda}och {Carl Leonard} - 3.Rd.

19. Pigan Sofia Persdotters på Kohlsta egor barn
Sonen {Carl Erik}, hyreshjälp på halfår. - 6 Rd.
tillfälligt understöd efter behof.-

20. Bajonettsmeden Axel Löfgrens Enkas barn i C.G.Stad - 2 Rd.

21. Afl. Statdrängen Olof Sandquists från Hagby
Enkas 5. barn {från 1 April, i månaden, - 6.Rd.

[MARG: 58. 59. 61. 64. 66]


{§.3.}
Öfverlemnades åt Ordföranden att verkställa ut-
betalning af 11 Rd till Eskilstuna fattigvård för
arbetskarlen And Petter Anderssons vårdande
på Koppsjukhuset i Eskilstuna, såvida Ordföranden
funne att Andersson ej sjelf kunde detta godtgöra,
och mannen tillhör Fors Socken.

{§.4.}
Efter skriftligt förslag af Herr E. Hemning,
anslogs till, Inhyses Per Ersson och hans Hustru,
under Lagersberg, ytterligare ett under-
stöd af Rothoffska fonden af 25 Rd för dem
tillsammans, så att de gemensamt erhålla
Etthundra riksdaler, räknadt från den
14 innevarande Mars.

{§.5.}
Till erhållande af understöd från Rothoffska
fonden anmälte sig förre Torparen Carl Petter
Jansson på Kjälby under Lagersberg för sig och sin
hustru Anna Brita Österlund, och företedde dervid
skriftligt besked från Herr E. Hemning, innehållande
att understödet tillstyrktes, om Fattigvårds Sty-
relsen och Kyrk Rådet funne Jansson i
de omständigheter, som donationsbrefvet förut-
sätter för understöd från denna fond.

Efter pröfning häraf, anslog stämman
för sin del åt bemälte Jansson i understöd
från Rothoffska fonden 50 Rd om året.


{§.6.}
Föredrogs en ansökning om understöd ingifven
af aflidne Skolläraren i Klosters samt
Orgelnisten i Eskilstuna, Klosters, och Fors för-
samlingar C.G. Lundgrens Enka Louis
Lundgren, för sig och sina barn.

Församlingen ansåg sig ej skyldig att bi-
draga till Enkefru Lundgrens eller hennes
barns försörjning, men anslog dock såsom
gåfva till henne i ett för allt 25 Rd Rmt. [Riksdaler Riksmynt]


{§.7.}
Åt Pigan Christina Eriksson, som enligt läkares
intyg lider af Bleksot samt chronisk synovitis
i fotlederna, skulle lemnas rekommendation
till plats å BadLazarettet vid Bie, enär
hon är fattig.


{§.8.}
Öfver Källarmästaren K. F. Freeses Enka
Mathilda Fréeses ansökning om rättighet att
vid det för Eskilstuna Stad anlagda Sommar-
luststället Sommarro få idka utvärdshus-
rörelse med utskänknig af spirituösa drycker instundande
sommarmånader från och med den 1 Maj till den
1 October, lemnade stämman det yttrande , att mot
ansökningen ej erinrades annat än att rörelsen under
Maj, Augusti och September bör inskränkas
till kl.10 på aftnarne och öfrige månader till
kl. 11. samt att dansnöjen ej heller få fort-
gå längre på aftnarne vid vite af 15 Rd Rmt,
såsom förlidet år af Konungens Befallnnings-
hafvare stadgades.


{§.9}
Företeddes följande räkneskaper för Fors
Socken för år 1866, hvilka blifvit af Revisorerne
granskade och godkända, neml.

1:o Räkning öfver KommunalKassan;

2:o Räkning öfver underhållet åt fattiga barn af
Galléenska medlen;

3:o Räkning öfver församlingens Rothoffska kassa.

Och lemnades härefter KommunalNämndens
full decharge för år 1866.


Lemnades följande afkortningar å 1866 års Kom-
munalutskylder för fattigdom; neml.
Arbetskarlen Wingsberg för - Rd 2,70.
inhyses Erik Eklund för - Rd 2,30.
Skräddaren Söderberg för - Rd 3,40.
Skomakaren Flodqist för - Rd 2,50.
Skräddaren L. Ph. Erlund för - Rd 2,80.
Arbetskarlen Carl Erik Stenmark för - Rd 2,50.
Arbetskarlen Lars Petter Eriksson för - Rd 2,50.
Smeden M Norman för - Rd 2,70.
Enkan Sjöberg för - Rd ,20.
Inhyses Lars Larssons Enka för- Rd ,20.

{§.11.}
BruksDisponenten J. A. Gyllenpetz och
Herr Patron C.U. Bergstedt utsågos till Valmän
för Fors Socken vid nästblifvande Lands-
tingsmannsval i Häradet.


{§.12}
Herr Patron C. Bergstedt valdes att vara
Ombud för Fors Socken vid ordinarie
bolagsstämma med Rekarne Häraders
Lasarettsintressenter den första helgfria
Onsdagen i nästa juli månad, kl.10.
f.m. å tingshuset.


{§.13.}
För vinnande af ordentlighet i det Kommu-
nala uppbördsväsendet inom socknen
fattades det beslut, att den som icke
till den 1 April betalt sina Kommunal
utskylder för förlidna året, skulle
påföras stämmoböten med tio procent
å utskyldsbeloppet, af hvilka böter
hälften tillfaller den, som har besvär
med medlens indrifning, och andra
hälften ingår till Kommunalkassan.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och Justeradt

/J: A: Gyllenspetz/
/Jonas Ersson/

Förestående protokoll uppläst i Eskilstuna, Kloster
och Fors kyrka Söndagen den 31 Mars 1864 af

/Erik; Eriksson./
{adj.Past.}

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1867,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105517.

Personrelationer