Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1865

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1865

Anmärkning

Protocoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 30 Mars 1865.

{§.1.}
Mönstrades församlingens Äldre fattiga och bestäm-
des understödet till dem för sex månader från
den 1 Juli detta år till årets slut, sålunda:

1:o {fattighuset.}

N:o 1. Förestånderska Catharina Persdotter, vanlig fattig-
kost och i månaden [Riksdaler] 1Rd.
2. Ofärdiga Brita Sofia Carlsdotter vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
3. Carl Perssons Enka Brita Ersdotter vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
4. Enkan Anna Maria Lund vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
5. Enkan Anna Brita Soldin vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
6. Enkan Maria Ersdotter vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
7. Enkan Kjellqvist vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
8. Enkan Elisabeth Lindström vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
9. Enkan Piff vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
10. Enkan Brita Stina Lundqvist (blind) vanlig fattig-
kost och i månaden 2Rd.
11. Catharina Olsdotter från Spiksmedstorp vanlig fattig-
kost och i månaden 1Rd.
12. f.d. Torparen Branting med hustru,
{hvardera} vanlig fattigkost och i månaden 1Rd.
hvarjemte Branting får 1 Rd famnen för
vedspåntning åt fattighuset
13. f.d. Smeden J. Skog i {månaden} 1Rd.
1.4. Mindre vetande Stina Olsdotter, i månaden 1Rd.

2:o {Utom fattighuset}

N:o 15. Olof Olssons Enka på Åsby egor, i månaden, - 2,35.
16. Förlamade Skräddarlärl. Johan Oskar Flodberg, i mån. - 2:-
17. Enkan Brita Flodin i Lustigstugan, i månaden 2,35.
18. f.d. Pigan Catharina Persdotter fån Båtsmansbacken, i mån. - 1Rd.
i penningar och 1/2 [lispund] mjöl.

{§.3.}
Företeddes följande räkenskaper för Fors Socken
år 1864, hvilka blifvit af Revisorerne
granskade och godkända:

1:o Räkning öfver Kommunalkassan, med en behållning
vid årets slut af - Rd 167,52.
hvartill skall läggas behållningen i
församlingens enskilda kassa - {9,63.} 177,15.

2:o Räkning öfver underhållet åt fattiga barn
af Galléenska medlen, som upgått till 605,Rd

3:o Räkning öfver församlingens Rothoffska
Kassa, med en behållning Rd 20638,30.
och lemnades full decharge [ansvarsfrihet] åt Kommu-
nal Nämnden för förra året.

{§.4.}
Beslöts att handräckning skulle begäras
för uttagande af resterande utskylder
till Kommunalkassan, hos personer
som afflyttat till annan ort; men för
efterföljande personer lemnades afkortning
för fattigdom:

{För år 1864.}
Arbetskarlen Wingsberg - Rd 2,49.
Arbetskarlen Lars Fredrik Fredriksson - 2,37.
Skräddaren J. Haglund - 2,62.
Smeden H. Norman - 2,49.
Nils Perssons Enka i Svartkällan - 1,12.
Brita Jonsdotter i Flugmötet - ,87.
Per Malmsten i Stengryt - ,49.

{§.5.}
Öfver Källarmästaren Alfred Törnbloms hos
Konungens Befallningshafvande i Nyköping gjor-
de ansökning att få under instundande
sommarmånader, från och med den 1 Maj
till den 1 October, vid sommarluststället
Sommarro i Fors Socken idka utvärdshus-
rörelse med utskänkning af spirituosa dryc-
ker, dock att bränvin endast komme att
utlemnas vid måltider åt spisande
gäster, lemnade kommunalstämman det
yttrande, att stämman ej hade annat
mot ansökningen att erinra, än att tiden,
hvarunder värdhusrörelsen finge idkas,
inkränktes under Maj, Augusti och
September månader till klockan 9 på
aftnarna, samt under Juni och Juli
till klockan 11 på aftarna, och att ej
något dansnöje finge sednare
på qvällarne vid utstället hållas, vid
25 Rd Rmt vite för hvarje gång öfverträ-
delse derutinnan sker; - äfvensom att, vid
enahanda vite, ej käggelslagning finge
ske under tid då Gudstjenst hålles i
den närbelägna kyrkan. [Riksdaler, Riksmynt]

{§.6.}
Intygade den i sådant afseende tillsatte Till-
syningsmannen Carl Nilsson i Flacksta, att
jägaren Carl Fredrik Ersson vid Åsby, Fors
Socken, skjutit följande rofdjur, neml.

{år 1864.}
den 8 Juni, en Räf
den 6 September, en Hök

{år 1865}
den 11 Januari, en Räf
den 2 Februari, en Räf
den 10 Februari, en Hök,
och upvisades nu öronen af räfvarna
samt klorna af hökarne, som upbrändes.

{§.7.}
Herr Patron C. Bergstedt och fabrikören
L.F. Stålberg på Stålfors utsågos till
valmän för Fors Socken vid nästblifvande
Landstingsmannaval

{§.8.}
Herr Patron C. Bergstedt väckte motion
att Fors Socken måtte teckna sig för
deltagandet i järnvägsanläggning mellan
Oxelösund och Qvicksund med 330 aktier,
efter Komiterades tryckta förslag.

Frågan skulle å framdeles utlyst
Kommunalstämma behandlas.

/C; Bergstedt/

Uppläst och Justerat
/W;A; Öhman/
/C,O,Öberg/
/Anders Pehrsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 mars 1865,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105516.

Personrelationer