Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
KommunalStämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 30 December
1893.


§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, stämman förklarats
vara lageligen utlyst, utsågos Herrar A.J. Westersson
och C.A. Thorild att Fredagen den 5 dennes justera
detta protokoll hos ordföranden.

§2.
Fyrktal- samt Debiterings- och Uppbördlägderna
företeddes, granskades och godkändes hvarjemte
beslsutades att i den förstnämnda skulle
antecknas dels att Herr S. Persson eger utöfva
rösträtt för Tacktorp, dels att disponenetn Joseph
Edv. Jonsson utöfvar rösträtt för firman Joseph
Jonsson & Co, dels Herr Arvid Nilsson för firman
C.O. Öberg & Co, dels ock att Herrar C.Hedqvist,
Aug Pettersson i Stålfors och A.G. Larsson i Förenings
borg numera äro egare till och utöfva rösträtt
för gården Grindstugan N:o 37.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommunal Nämn-
dens räkenskaper och förvaltning under innevaran-
de år utsågos Herrar Ingeniörerne M. Brunskog
och W.Sundell med Herr Stationsinspektiören
J. Ericsson till Supplenant; sammankallande
Herr Ingeniören W. Sundell.

§4.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
utsågos Herrar förvaltaren A. Svedin vid Carl
Gustas Stad, Godsegaren S. Persson vid Lagers-
berg och Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby
med Herrar Trädgårdmästaren C.A.Borgström,
Byggmästaren C.V. Johansson och Gårdsegaren
C.E. Pettersson i Lorentsberg Som Suppleanter
i den ordning, de nu äro nämnda.

§5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
beredning valdes Herrar Godsegaren S. Persson
och Handlanden C.A. Thorild samt till Supple-
ant Landtbrukaren H. Persson i Svallinge

§6.
Till Brandrotemästare under nästkommande
år utsågos Herrar Nämndemannen A.G. Andersson i
Kohlsta och arrendatorn A.J. Korell i Wiby
som för sitt besvär åtnjuta arvode med till
sammans tretio Kronor.

§7.
Till Sockenombud att närvara vid sammanträ-
den med delegarne i Vester Rekarne Härads all-
männing under nästkommande år utsågs Landt-
brukaren Herr Håkan Persson i Svallinge hvilken
äfven bemyndigadas lyfta och utdela de allmännings
medel, som kunna tillfalla hemmanen inom Kommu-
nen.

§8.
Till ledamot i den nämnd, som har att upp-
rätta priskurant å de varor och persedlar, hvilka
skola upptagas i nästkommande års marke-
gångstaxa utsågos Landtbrukaren O. Eriksson
i Lundby.

§9.
Till Sockenombud att närvara vid samman-
träden med de tingshusbyggnadsskyldige
inom tingslaget under nästkommande år
samt dervid föra talan och besluta i alla
frågor, Som dervid kunna förekomma ut-
sågs förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs
Stad.

§10.
Att under nästkommande år vara Snöfog-
dar utsågos
1:a Ploglaget: Godsegaren S. Persson för Löppinge
2:a Ploglaget: föreståndaren C J.Pettersson för Tacktorp
3:dje Ploglaget: Arrendatorn C.F. Pettersson för Gredby lott. litt. F.
4:de Ploglaget: Arrendatorn C.G. Anderson för Stenby
5:te Ploglaget: Inspektorn P.H. Dahlbom för Kälby
6:te Ploglaget: Befallningsman P.E. Pettersson för Åsby N:o 2
7:de Ploglaget: Tunasfors Bruks egare

§11.
Stämman beslöt lemna i uppdrag åt och bemyn-
diga Kommunal Nämnden att under nästkomman-
de år 1894 taga all den befattning med ärenden, rörande
rätt mantalsskrifning, hvilka eljest tillkomma Stäm-
mans handläggning, vare Sig frågan rörer Sig om väckan-
de af sådane frågor om personers öfverföring från Fors
till annan Kommun eller från annan Kommun till
Fors, eller afgifvande af infordrade förklaringar i
mål om Rätt mantalsskrifning eller att öfver
gifna utslag anföra besvär vare sig hos Kongl. Kam-
mar Rätten eller Kongl. Maj:t, och godkänner Stäm-
man allt hvad nämnden i berörda hänseenden gör
och låter, med uttrycklig förklaring att Kommunal-
Stämman till Kommunal Nämnden öfverlemnat all
Sin befogenhet i mål om mantalsskrifning.

Som Ofvan
/A Svedin/

Justeradt den 5 Januari 1894.
/A.J. Westersson/
/C.A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 7 Januari 1894.
af /A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105511.

Personrelationer