Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1891

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1891

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie Kommunalstämma
med Fors socken i Socken-
Stugan den 30 December 1891.

§1.
Sedan, uppå derom framstäld förfrågan, Stäm-
man förklarats vara lagligen utlyst, ut-
sågos Herrar Josef Edvard Jonsson och C. A.
Thorild att Lördagen den 2 nästkommande
januari kl. 1 eft.m. justera detta protokoll
hos ordföranden.

§2.
Innevarande års fyrktals- samt debiterings
och uppbördslängder till granskning fram-
lagda granskades och godkändes.

§3.
Till revisorer för granskning af Kommu-
nal Nämndens räkenskaper och förvalt-
ning för innevarande år valdes:

Herr Ingeniören M. Brunskog, sammankallande
samt Herr Ingeniören W. Sundell med
Stationsinspektoren J. Ericsson som
suppleant.

§4.
Till elektorer för landstingsmäns väl-
jande utsågos.
Herrar S. Persson å Lagersberg.
Förvaltaren A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
och Landtbrukaren H. Persson å Svallinge
samt till Suppleanter:
A. F. Eriksson i Flacksta
O. Eriksson i Lundby och
A. G. Andersson i Kohlsta

§5.
Till ledamöter i nästkommande års Bevillnings
Beredning utsågos
Herrar Godsegaren S. Persson å Lagersberg och
Handlanden C. A. Thorild å Lorentsberg samt
till Suppleant Landtbrukaren H. Persson å
Svallinge

§6.
Till brandrotemästare under nästkommande
års valdes nämndemannen A. G. Andersson i
Kohlsta och arrendatorn J. G. Andersson i
Stenby, för hvilka arvode utgår af Kommu
nens kassa med tretio Kronor tillsammans.

§7.
Till Snöfogdar under nästkommande år
utsågos för
1:a Ploglaget, Rättaren A. Pettersson i Mesta för Källsta N:o 1.
2:a Ploglaget, Rättaren A. Pettersson, man för Mesta N:o 3.
3 Ploglaget, Arrendatorn C. G. Pettersson för Gredby lott litt D.
4 Ploglaget, A. F. Eriksson i Flacksta
5 Ploglaget, Inspektor P. H. Dahlbom för Kälby N:o 1.
6 Ploglaget, Arrendatorn J. A. Lundquist i Kråktorp
7 Ploglaget, Tunafors Bruks egare.

§8.
Till sockenombud att närvara vid alla
sammanträden med allmänningsintressenterna
inom häradet under nästkommande år samt
att besluta i vid dessa sammanträden före-
kommande frågor utsågs landtbrukaren
H. Persson å Svallinge, hvilken äfven be-
fullmägtigas lyfta och utdela de medel
som af häradsallmänningen kunna till
falla hemmansinnehafvarne inom kommu-
nen.

§9.
Till ledamot i den nämnd som under näst-
kommande år har att upprätta priskurant
å de varor och persedlar, som skola upptagas i nästkom
mande års markegångstaxa, utsågs landt-
brukaren O. Eriksson i Lundby.

§10.
Till sockenombud att närvara vid samman-
träden med de väghållningsskyldige under
nästkommande år utsågs Herr Godsegaren
S. Persson å Lagersberg.

§11
Till Sockenombud för Kommunens tingshus-
byggnadsskyldige under nästkommande år
utsågs Materialförvaltaren G. A. Svedin vid
Carl Gustafs Stad, hvilken eger att närvara
vid alla sammanträden med tingslagets
tingshusbyggnadsskyldige samt att dervid
föra talan och deltaga i besluten i alla
frågor som kunna förekomma.

§12.
Då nu till afgörande förekom den i
§ 3 i protokollet för den 24 sistlidne
Oktober afhandlade motion i fråga om
de Kommunala annonsernas införande
jemväl i den i Eskilstuna Stad utkomman-
de tidningen Eskilstuna Kuriren beslöts
efter någon öfverläggning att sådan annon-
sering skall ske i berörda tidning likasom
i Stadens båda öfriga tidningar

§13.
Sedan församlingen å Kommunalstämma
den 5 sistlidne januari beslutit teckna
aktier till belopp af 11300 Kronor i en
jernväg genom Norra Södermanland, samt numera bolag
för berörda ändamål bildats och 20 procent af
teckningsbeloppet infordrats att betalas senast
den 1 Mars 1892, hade församlingens röstberätti-
gade medlemmar kallats för att besluta rörande
sättet för anskaffande af medel till det af för-
samlingen tecknade aktiebeloppet och om an-
sökning till Kongl. Maj:t att få för sagda än-
damål upptaga lån; och beslöts nu, att kom-
munen skulle för nyssberörda ändamål upptaga
ett lån å 11300 Kronor att återbetalas under
loppet af högst 40 år och med högst 5 % ränta
samt att till Kongl. Maj:t ingå med ansök-
ning om Stadfästelse af detta beslut.

Åt Herr Ingeniören Magnus Brunskog vid
Tunafors, såsom sammankallande, samt Herrar
Handlanden C. A. Thorild vid Lorentsberg och
Fabrikören A. J. Westersson vid Nybyberg upp-
drogs att uppsätta underdånig ansökning och
densamma å församlingens vägnar till vederböran-
de myndighet ingifva; skolande nu nämnda
medlemmar af Kommunen jemväl ega att å
dess vägnar underteckna skuldförbindelsen
och lyfta lånebeloppet.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 2 januari 1892.
/Joseph. Jonson/
/C. A. Thorild/

Uppläst från predikstolen Söndagen den 3 Jan: 1892
af /A: Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1891,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105510.

Personrelationer