Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1882

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
30 December 1882.

§ 1.
Stämman förklarades vara lagligen ut-
lyst.

§ 2.
Fyrktals-samt Debiterings-och Uppbörds-
längderna, till granskning förelagda, blefvo
af stämman godkända.

§ 3.
Till Revisorer för granskning af 1882 års
räkenskaper samt Kommunal Nämdens
förvaltning utsågos Herr Baron A.K:son
Leijonhufvud och Herr Baron D.Hermelin
samt till suppleant Herr Ingeniör M.
Brunskog:

§ 4.
Nedanskrifvna Kommunal befattningar, som
vid årets slut blifva lediga tillsattes sålun-
da:

{Till ledamöter i Kommunala Nämnden}med
tjenstgöringstid till 1886 års utgång valdes
de afgående ledamöterna:

Materialförvaltaren G.A.Svedin vid Carl Gustafs Stad
Kyrkovärden P.G.Andersson i Kohlsta
A.F.Eriksson i Flacksta och
S.Persson å Lagersberg

I nämden qvarstående till 1884 års utgång
äro: Jonas Ersson i Stenby
A.G.Andersson i Kohlsta
C.G.Pettersson i Gredby
F.Persson i Faskunge och
E.Eriksson i Tacktorp

{Till suppleanter i Kommunal Nämnden}

O.Eriksson i Lundby
P.Andersson vid Eriksdahl
G.J:son Ek och
P.G.Andersson d.y.i Kohlsta

{Till Ordförande i Kommunal Nämden}återvaldes

Herr G.A.Svedin och till vice ordförande
Kyrkovärden P.G.Andersson i Kohlsta
Till Fattigföreståndare J.G.Ek i Flack-
sta.

{Till Plogmästare}

För 1:a Ploglaget:Herr Baron Leijonhufvud för Skjulsta No:2
För 2:a Ploglaget: Herr Inspektor C.Lindhé för Hattran
För 3:dje Ploglaget: Arrendatorn C.G.Pettersson för Gredby Litt F.
För 4:de Ploglaget: G.Ek i Flacksta
För 5:de Ploglaget: Arrendatorn F.Persson i Faskunge
För 6:te Ploglaget: Herr Baron D.Hermelin för Lund och
För 7:de Ploglaget: Tunafors Bruks egare.

{Till Brandrotemästare}:

Erik Gustaf Larsson i Flacksta och Erik
Eriksson i Tacktorp hvilka härför åtnjuta
30 Kronor i arvode för året.

{Till Ledamöter i BrandstodsKomitén}:

Herr Baron D. Hermelin ordförande
P.G.Andersson i Kohlsta
A.G.Andersson i Kohlsta och
A.F.Eriksson i Flacksta samt
suppleanter S.Persson å Lagersberg och
E.Eriksson i Tacktorp.

{Till ledamöter i DjurförsäkringsKomitén}

E.Eriksson i Tacktorp och
A.G.Andersson i Kohlsta

Qvarstående äro O.Eriksson i Lundby och
P.G.Andersson i Kohlsta, hvilken senare
valdes till ordförande inom Komitén.

§ 5.
Till Sockenombud att närvara vid
sammanträden med allmännings intressen
terna under nästkommande år valdes
A.F.Eriksson i Flacksta, hvilken jem-
väl bemyndigades lyfta de medel, som
tillfalla hemmanen inom socknen.

§ 6
Till ledamot i den nämnd, som har att
upprätta priskurant å de varor och per-
sedlar, som skola ingå i nästkommande
års markegångstaxa utsågs A.F.Eriksson
i Flacksta

§ 7.
Till elektorer för landstingsmäns väljande
utsågos Nämdemannen Anders Gustaf An-
dersson i Kohlsta och Materialförvaltaren
Gustaf Adolf Svedin vid Carl Gustafs
Stad.

[MARG:Lasarettsvägen och Tingsahuset]

§ 8.
Till sockenombud att jemte öfriga utsedda
sådana inom fögderiet samt de personer
som af Konungens Befallningshafvande
förordras upprätta särskiljda priskuranter
för markegångssättningar utsågs Herr S.
Persson å Lagersberg.

§ 9.
Till ledamöter i nässtkommande års
Bevillnings Beredning valdes Material-
förvaltaren G.A.Svedin vid Carl Gustaf
Stad och A.F.Eriksson i Flacksta samt
till suppleant A.G.Andersson i
Kohlsta.

§ 10
Att justera detta protokoll utsågos Herr
Kamreraren G.V,Kumlin och Nämde-
mannen A.G. Andersson i Kohlsta.

Som ofvan

/ A. Svedin. /
Justeradt:
/ A,G,Andersson /
/ Wictor,Kummlien, /

Uppläst i Forss kyrka Söndagen d.21 Januari 1883,intygas

/Er;Gotth; Åbergh /

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 december 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105509.

Personrelationer