Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892

Anmärkning

Protokoll, hållet vid extra Kommu-
nalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan den 30 April 1892§1.
Sedan, uppå framstäld förfrågan, Stämman förklarats
vara lageligen utlyst, utsågos Herrar Disponenten
J.E. Jonsson och Fabriksidkaren A.J. Westersson
att Lördagen den 7 Maj justera detta protokoll
hos ordföranden.

§2.
Afkortningslängden öfver nästlidet års Krono
utskylder inom Fors Socken företeddes, granskades
och godkändes samt underskrefs af Stämmans ordfö-
förande jemte 2:ne medlemmar af församlingen.

§3.
Vid granskning af innevarande års mantals- samt skatt-
skrifningslängd framstäldes yrkande derom, att som
Eskilstuna Stad blifvit antecknad såsom egare till
Westermarken, detta ,så vidt kändt vore, för första
gången, utan att Eskilstuna Stad visat sig genom
något laga fång hafva förvärfvat sådan egande-
Rätt, anmälan härom skulle af Stämman genom
dess ordförande, hos Konungens Befallningshafvan-
de framställas med yrkande om rättelse häro-
utinnan, men längden i öfrigt godkännas; efter
slutad öfverläggning och framstäld proposition
blef detta yrkande af Stämman godkändt.


§4.
Till ledamot i kommunal Nämnden efter nämn-
demannen P.G. Andersson i Kohlsta, som afflyttat
från Kommunen, samt med tjenstgöringsskyldig-
het intill 1892 års utgång valdes Landtbrukaren
O. Eriksson i Lundby.


§5.
Vid företaget val af ledamöter i Taxerings Nämnden
befinnas nedannämnde personer hafva erhållit högsta
röstetalet och förklarades sålunda valde till ledamöt-
ter i innevarande års taxeringsnämnd, nemligen

Förvaltaren A. Sevdin vid Carl Gustafs Stad med 2422 röster
Disponenten Josef Edv. Jonsson vid Skogstorp med 2222 röster
Handlanden C. A. Thorild vid Lorentsberg med 1999 röster
Godsegaren S. Persson vid Lagersberg med 1994 röster
och Ingeniören M. Brunskog vid Tunafors med 1640 röster
derefter utsågos till ledamöter i den ordning de här
nedan nämnas:
Maskinuppsättaren A.G. Larsson vid Nybyberg
Landtbrukaren O. Eriksson i Lundby och
förre nämndemannen A.G. Andersson i Kohlsta

[MARG: OBS! sup.]

§6.
I sammanhang med granskning af mantalslängden
väcktes af Fabriksidkaren Herr A.J. Westersson
motion derom att medel måtte anslås för att låta
anställa arkivforskningar för utrönande at rätta för-
hållandet med utmarken Westermarken samt
hvilken eganderätten till densamma rätteligen
tillkommer.

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Joseph Jonson/
/A.J. Westersson/

Uppläst från predikostolen Lördagen den 8 Maj 1892
af /J,A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 april 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105504.

Personrelationer