Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Stämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 3 Maj 1885.

§1.
Uppå tillfrågan förklarades Stämman vara lagligen
utlyst.

§2.
Till Ledamöter i innevarande års taxeringsnämnd
valdes Herrar Ingeniören M. Brunskog, fabrikören
och Riddaren L. F. Ståhlberg, Kyrkowärden P. G.
Andersson i Kohlsta, förman C. G. Hellgren vid
Fors och O. Eriksson i Lundby samt till
suppleanter Herrar Håkan Persson å Svallinge,
fabriksidkaren Lambert F. Ståhlberg och E. G.
Larsson i Flacksta.

Emot detta val af ledamöter i taxeringsnämnden
anmäler undertecknad, Kommunalstämmans ordförande,
reservation.

Bevillningsförordningens 39 § föreskrifver nemligen att
vid val af ledamöter i taxeringsnämnden bör tillses att,
såvidt möjligt är utom fastighetsegare och löntagare,
äfven näringsidkare komma att i nämnden ega
säte och Stämma; då - oaktadt inom Fors
Socken finnas flera näringsidkare af olika slag, samt
från industriella etablissement och näringar utgår
omkring 1/3 d:l af kommunens hela bevillning, den
af fast egendom inberäknad - ingen målsman för
dessa närings- och industri-idkare blifvit i nämn-
den invald, så anser jag att ofvan åberopade före-
skrift i Bevillningsförordningen icke blifvit af de
väljande iakttagen, oaktadt jag före valet uttryckligen
framhöll och betonade densamma.

§3.
Företogs till behandling den af maskinarbetaren A. G
Larsson vid Ståhlfors väckta motion om Kommunalutskyldernas för-
delning och betalning på flera terminer, hvarvid först föredrogs nämndens
i anledning af motionen afgifna yttrande, hvari framhålles det i
högst väsentlig grad ökade arbete och besvär samt för uppbörds-
mannen icke blott ökade göromål utan ock ökad risk och
tillfälle till förlust genom felrälningar och oriktiga annoterin-
gar under uppbörden, hvartill bifallet till motionen skulle
föranleda. Då emellertid motionen efter nämndens åsigt för-
tjenar det beaktande med afseende å det öfvervägande
flertalet af Kommunens skattskyldige, har nämnden till
afhjelpande af de olägenheter, som föranledt motionen, nemli-
gen att uppbörden af Krono- och Kommunal-utskylder före-
komma nästan samtidigt samt i början af året, då arbetsför-
tjensten är mindre, samt julhelgen föranledt ökade utgif-
ter, velat för Stämman framlägga tvänne alternativa
förslag, antingen att uppbörden af Kommunalutskylderna
kommer att såsom hittills ske blott em gång om året och då
i början af Juni månad, eller ock på 2 terminer med halfva
utslyldsbeloppet vid hvardera Stämman af hvilka den
första föreslås att hållas i början af Maj och den 2:a i
början af Augusti månad, samt, om detta senare för-
slag blir stämmans beslut, med iakttagande af följande:

1:o att alla utskyldsbelopp som icke öfverskjuta 3 Kronor,
skola i sin helhet inbetalas vid första Stämman:

2:o att vid fördelning af utskyldsbeloppet, då, detsamma deladt
i 2:ne lika stora delar, hvardera kommer att sluta på ören,
iakttages, att på första terminen alltid föres det belopp,
som i hela Kronor närmast understiger halfva utskylds
beloppet och återstoden föres på 2:a terminen.

3:o att den skattskyldige, som icke vid första Stämman
erlägger det då förfallna belopp, föres på restlängd,
och hela beloppet executivt uttagas.

4:o att den skattskyldige, som det åstundar, må vid första
Stämman erlägga hela utskyldsbeloppet.

Efter föredragning häraf uppstod diskussion, under
hvilken yrkades dels bifall till motionen och dels
afslag å densamma, och i förra fallet i enlighet med
nämndens förslag om 2 betalningsterminer. Sedan
diskussinoen förklarats slutad och framstäld pro-
position besvarats med blandade ja - och nej-rop,
begärdes votering, hvarvid uppstäldes följande vo-
teringsproposition: "Den, som vill bifalla motio-
nen röstar ja." - "Den som vill afslå motionen,
röstar nej." Vinner ja har Stämman beslutat om
2:ne betalningsterminer för Kommunalutskylderna,
och på de vilkor nämnden föreslagit.

Efter verkstäld omröstning befanns densamma
hafva utfallit med 1671 ja och 1224 nej, hvadan
Stämman beslutot i enlighet med ja propositionen.

§4
Herrar M. Brunskog och L. Pettersson utsågos
att hos ordföranden justera detta protokoll

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt den 7 Maj 1885
/L. Petterson./
/Magnus Brunskog/

Uppläst i Forss Kyrka Söndagen den 10 Maj 1885 betygar
/E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 maj 1885,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105502.

Personrelationer