Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 februari 1875

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 februari 1875

Anmärkning

Protokoll hållet i Kommunalstämma
med Fors Socken den 3 Februari 1875

{§1}
Företogs granskning af Fyrktals- och Debiteringslängder, hvartill ett
tillägg af 25 öre för hvarje i kommunen mantalsskrifven person i stäl-
let för de numera borttagne afgifter till kyrkokassan för barndop, vig-
slar m.m. tillkomme; och fann Kommunalstämman skäligt att, med
bifall till den af Friherre Lejonhufvud gjorda ändringen, att de å tor-
pet Werrestorp påförda 9 fyrkar skulle torparen derstädes Carl
Persson påföras, - densamma godkänna

{§2}
Friherre Hermelin omförmälde, att orsaker, hvarföre ej Fyrk-
tals- och Debiteringslängder inkommit i den uti författningen
stadgade tid, vore den, att taxeringslängderna först vid Julti-
den förlidet år af vederbörande Häradsskrifvare blifvit öfver-
lemnade.

{§3}
Kommunal Nämndens den 18 December 1874 uppgjorda förslag
angående understöd till kommunens fattige godkändes

{§4}
På grund af skrifvelse från Kammarherre Celsing på
Biby anställdes val af ombud för att uppbära och fördela
den kommunen tillkommande andel af allmänningsmedel
utgörande 229 kronor; och blef Mjölnaren Gustaf Lund-
qvist utsedd att samma medel uppbära och fördela.

{§5}
Friherre Lejonhufvud anhöll, att på föredragningslis-
tan till nästa sammanträde skulle upptagas förslag om
väljande af en kommitté i och för granskning af Snö-
ploglagen och dessas fördelning i flera lag; äfvensom
att berörde kommitté, så vidt möjligt vore, tillsåge, det
hvar och en finge sitt ploglag; samt att vägen emellan
Lagersberg och Skjulsta medtages i snöploglag

{§6}
Friherre Hermelin anmälde, att han till den nye Ord-
föranden Patron C. Bergstedt emot vederbörligt quitto
öfverlemnat de af honom under de sex år, han varit ordföran-
de i Kommunalstämman och Kommunal Nämnden, förda räken-
skaper.

/C. Bergstedt/

Samma dag uppläst och justeradt:

/Carl Johan Lundberg/
/G.A. Svedin/
/P.G. Andersson/

Likheten med originalet; intygar
/C.E. Schröder/

Uppläst i Kykan 7/2 1875 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 februari 1875,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105499.

Personrelationer