Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 december 1892

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 december 1892

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommunal stämma
med Fors. Socken i Sockenstugan den
3 December 1892.

§1.
Sedan uppå, framstäld förfrågan, Stämmman förklarats vara
lagligen utlyst, utsågos Herrar O. Eriksson i Lundby och
S. Starck vid Tunafors att justera dagens protokoll.

§2.
Efter uppläsandet af Kongl. Kammar Rättens utslag den 4 sist
lidne Oktober uppå de besvär, Kommunal stämman anfört öfver
Konungens Befallnings hafvandes i länet resolution den 7
derförutgångne Juli, hvarigenom förklarats, att Stäm-
mans yrkande, det en i innevarande års mantalslängd
för Fors Socken förekommande anteckning, att Eskils-
tuna Stad vore egare till lägenheten Westermarken,
måtte ur samma längd utgå, icke förtjenade afseende,
beslöt nu Stämman att i enlighet med det gifna
utslaget hos Konungens Befallningshafvande anhålla
om ny besvärs hänvisning å den åberopa resolution
hvarom ordföranden eger gå i författning
Som ofvan

/A Svedin./

justeradt den 10 December 1892.

/Sig; Starck./
/O, Eriksson/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 11 Decemb: 1892
af /A Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 december 1892,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105498.

Personrelationer