Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 augusti 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 augusti 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
3 Augusti 1884.

§1.
Kommunens vid allmän Kommunalstämma röstberätti-
gade medlemmar hade till denna dag blifvit kal-
lade för att afgifva af Konungens Befallnings-
hafvande infordradt yttrande i anledning af Kom-
munal Nämndens förbud mot upplag å vissa plat-
ser inom kommunen af latrin och annan illa-
luktande orenlighet; efter föredragning af hand-
lingarne i målet beslöt Stämman, som instämde
i nämndens yttrande och ansåg behofvet af
sådant förbud som det af nämnden gifna
vara af behofvet högeligen påkalladt för
undvikande af faror för allmän helsa
och trefnad, att såsom sitt yttrande hem-
ställa, det nämndens beslut sådant detsamma
finnes i Skrifvelsen den 12 Juli närmare
utveckladt, måtte till efterrättelse fast
ställas, nemligen:

att latrin eller annan illaluktande
orenlighet icke må inom Fors Socken
uppläggas vid eller i närheten af
menniskoboningar och verkstäder
der en tallrikare befolkning vistas,
ej heller invid allmän trafikled
samt brunn eller källa, der närboen
de hemta sitt behof af vatten till dryck
och matlagning, på sådant sätt och
till den myckenhet, att stank derifrån
sprides, och hvarigenom faror för
allmänna helsotillståndet kunna uppkomma,
vid vite för enhvar, som häremot bryter, af
Tjugo /20/ Kronor.

Som ofvan
/A. Svedin/

justeradt den 10 Augusti 1884.
/Aug. Dahlström/
/P. G. Andersson/

Uppläst i Forss Kyrka den 17:de Augusti
år 1884 af
/Axel Waetter/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 3 augusti 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105496.

Personrelationer