Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstämma
med Fors socken i socken-
stugan den 29 Oktober 1904.

{§1.}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Fabriksförvaltaren R. Lingmark och Slagtaren G.
Larsson.

{§2.}
Af kommunalnämnden upprättadt förslag
till {Utgifts - och inkomststat för Fors socken för}
{år 1905} faststäldes att gälla sålunda:

{Utgifter.}

A){Till fattigvården:}
Lön och stat till föreståndare vid fattiggården 1.500:-
Lön och stat till piga vid fattiggården 350:-
Lön och stat till dräng vid fattiggården 475:-
Tillsyningsmän vid fattiggården 200:-
Predikant vid fattiggården 100:-
Bokföring vid fattiggården 50:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 175:-
Underhåll af hjon vid anstalten 7000:-
Underhåll af hjon utom anstalten 7500:-
Extra och oförutsedda utgifter {1950:- } 20.000:-
B){Till öfriga behof:}
Aflöningar: till brandrotemästare 30:-
till fjärdingsman 1200:-
till läkare 500:-
till polisman i Nyfors 1000:-
till vaccinationsföreståndare 50:-
Jura stolae och prästlönsuppbörden 200:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 500:-
Protokolls - och räkenskapsföring hos kommunalnämnden 1200:-
Ränta och amortering af lånet ur Gallenska fonden 900:-
Ränta och amortering af lånet ur Postsparbanken 612:-
Extra och oförutsedda utgifter {1808:- } {8000:-}
{Kronor} {28.000:-}

{Inkomster}

A){Som ej behöfva uttaxeras:}
Beräknad afkastning af fattiggården 2000:-
Inkomst af hjonens arbete 200:-
Bränvins - och bötesmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 400:-
Matlagsafgifter för Västermarken 240:-
Hundskattemedel 500:-
Innestående å deposition jämte ränta {8160:- } 13.500:-
B){Att uttaxera:}
Till fattigvården:
af 140 300 fyrkar á 13 öre 18239:-
Afgår beräknad afkortning {3739:- } {14.500:-}
{Kronor} {28.000:-}

{§3.}
Till ledamot i kommunalnämnden intill 1906
års utgång efter aflidne G.E. Lindberg valdes
genom öppen omröstning Sliparen Wilhelm
Westergren i Jägersberg med 19016 röster af 97
röstande. Ordenssekreteraren A.L. Lindhagen erhöll
10,797 röster af 43 röstande.

{§4.}
Till ombud vid årets mantalsskrifvning
utsågos:
Godsägaren Sven Persson, Lagersberg,
Rustmästaren G. Miller, Carl Gustafs Stad,
Fabrikören A. Andersson, Rosendal och
Gårdsägare A.T. Andersson, Mosebacke;
samt till deras suppleanter:
Arrendatorn Gustaf Eriksson, Flacksta,
Ordenssekreterare A.L. Lindhagen, Nyfors N:o 43,
Byggmästaren W.A. Pettersson, Nyfors N:o 19 och
Gjutmästaren I. Karlqvist, Tunafors.

{§5.}
Delgafs stämman Öfverståthållaresämbetets
utslag af den 16 Juni 1902 rörande arbetaren
Magnus Janssons och hans familjs mantalsskrif-
ning i Fors socken för nämnda år, hvilket utslag
ej blifvit genom myndigheterna delgifvet utan ge-
nom kommunalnämndens försorg till denna
stämma anskaffadt; och beslöt stämman, sedan
upplyst blifvit att Jansson aldrig bott i sock-
nen, att utslaget skulle öfverklagas.

[MARG: Till K.R. 31/10 04]

{§6.}
Stämman beviljade afkortning med 14 kronor
af arbetaren E.A. Andersson i Nybyberg påförde
1903 års kommunalutskylder, på grund af Anders-
sons långvariga sjukdom.

Som ofvan

/Joseph. Jonson/
vice Ordförande.

Justeras
/Rich Lingmark/
/G, Larsson/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 6. Nov. 1904 af:
/E.Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 30 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105493.

Personrelationer