Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1887

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Socken-
Stugan den 29 Oktober 1887.

§.1.
Uppå derom framstäld förfrågan förklarades Stäm-
man vara lagligen utlyst.

§.2.
Upplästes och godkändes nämndens förslag till
Stat för nästkommande år, sålunda.

{Utgifter.}
Till fattigvården, förslagsvis 4800.-
Till Helsovården, förslagvis 100.
fjerdingsmans och Brandrotemästares lön 280.
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100.
jura stolae till pastor och för prestuppbörden 200
för uppbörd af Kommunalutskylder 200.
för oförutsedda behof 420.- 7000.-

{Inkomster}
Beräknad Behållning 1000
Uttaxering: till fattigvården
29500 fyrkar á 16 öre 4720;-
Uttaxering: till öfriga behof
29500 fyrkar á 6 öre 1770:
= 6490.
Beräknad afkortning 490: 6000: 7000.

Härtill kommer uttaxering enligt Kyrko-
stämmares beslut:
för Kyrkliga ändamål: 11 öre per fyrk och
för folkskolans behof: 14 öre per fyrk samt
50 öre för skattskrifne män och
25 öre för skattskrifvna qvinnor.

enligt Häradsfullmäktiges beslut:
för nya tingshuset: 2 öre per fyrk af fastighet och
0,5 öre per fyrk af inkomstbevillning
för lasarettsvägens underhåll: 50 öre per mantal

§.3.
Herrar Fabrikören J. Engström och Landtbrukaren
O. Eriksson i Lundby utsågos att denna dag kl.5 eft. m.
justera detta protokoll hos ordföranden

Som ofvan
/A. Svedin/

Samma dag uppläst och godkändt.
/Joh. Engström/
/ O Eriksson /

Uppläst i Forss kyrka den 30 Oktober 1887 af /E. G. Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 4 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105492.

Personrelationer