Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den
29 Oktober 1879.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen ut-
lyst.

§2.
Med den ändring i nämndens förslag, att ett un-
der benämnning "afkortningar" upptaget belopp
af 130 Kronor skulle sammanslås med posten
"till oförutsedda behof" faststäldes följande ut-
gifts - och inkomst Stat för nästkommande år:

{Utgifter:}
Till fattigvården, förslagsvis 3000:-
Fjerdingsmanslön 130:-
Brandrotemästareslön 30:-
Ränta å jernvägsskulden 900:-
Ränta till Lasarettsfonden 90:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Till Oförutsedda behof, omkring {430:-} 4680.

{Inkomster:}
Till fattigvården: Uttaxering af 50 öre för man och
25 öre för qvinna 200:-
Uttaxering af 14000 fyrkar á 20 öre {2800:-} 3000:-
Till Öfriga behof: Uttaxering af 14000 fyrkar á
12 öre {1680:-} 4680.

§3.
Sedan, i anledning af anförda besvär, Lands-
höfdinge Embetet i Länet. genom den 3 sistlidne
juli meddeladt utslag, som numera vunnit la-
ga kraft, med upphäfvande af Kommunal-
stämmans den 29 sistlidne Mars fattade beslut
om användandet af influtne hundskattsmedel
återvisat frågan härom till förnyad handläggning af
Kommunalstämman, så beslöts nu efter derom fram-
stäld proposition, samt efter det ett yrkande om
votering återtagits, att de influtne hundskatts-
medlen skola af fattigvårdsStyrelsen få användas
till kläder och böcker åt fattiga skolbarn.

§4.
Efter föredragning af en från Hushållningsgillets
ordförande ankommen skrifvelse med förslag till
aflöning åt distriktsveterinär förklarade sig stäm-
mans medlemmar ej vilja biträda detsamma, hvarom pro-
tokollsutdrag skulle såsom svar å skrifvelsen till
Hushållningsgillet öfverlemnas.

§5.
Herrar Kapten G.Blix och Kamreraren V.
Kumlien utsågos att justera detta protokoll.
Som ofvan.
/A.Svedin./

Den 30. Oktober uppläst och godkändt.

/Gust Blix/
/Victor;Kumlien,/

Uppläst i Fors Kyrka d. 2 Nov. 1879 af
/Karl;[thunader]/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 oktober 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 15 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105490.

Personrelationer