Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordina-
rie kommunalstämma med
Fors socken i Sockenstugan
den 29 Mars 1902.

{§ 1}
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar A. Karls-
son och P. W. Lindqvist.

{§ 2.}
Upplästes revisorernas berättelse öfver verkstäld
granskning af Kommunalnämndens räkenska-
per och förvaltning under 1901; och blef, i
enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvars-
frihet för berörda räkenskaper och förvaltning
beviljad, hvarjemte stämman, på revisornas för-
slag, beslöt att upphandling af förnödenheter
för fattiggårdens och epidemiska sjukhusets behof
hädanefter skall, i hvad det afser de större po-
sterna, ske medelst infordrande af anbud för
leverans i mån af behof. Räkenskaperna, som
vid stämman företeddes, försågos med påskrift
om godkännande.

{§ 3.}
Det vid 1901 års sista ordinarie kommunalstämma
väckta förslaget om traktamentsersättning till bevill-
ningsberedningensledamöter hade af kommunal-
nämnden, dit ärendet remitterats, afstyrkts, enär
nämnden, ehuru den ansåg att ifrågavarande
ledamöter vore fullt förtjenta af ersättning för
sitt maktpåliggande och tidödande arbete, med
skäl antog att anspråk på ersättning för andra
mindre betydande uppdrag för kommunens räk-
ning derefter skulle framkomma. Efter en korta-
re öfverläggning beslöt stämman afslå förslaget.

{§ 4.}
Kommunalstämman beslöt uppdraga åt Herrar
C. A. Thorild och E. Laurén att å stämmans vägnar
och med dess befogenhet vidtaga de åtgärder, som
kunna finnas berättigade med afseende å sådana
personer hvilka finnas i årets mantalslängd upp-
tagna ehuru å annan ort. bosatta.
[Marg:Exp. 8/5 02.]

{§ 5.}
Såsom komiterade, utsedde af 49 arbetslösa
inom kommunen, hade G. A. Hjulin och C. An-
dersson i Nyfors hos Stämmans ordförande
anhållit att kommunen ville igångsätta nå-
got arbete för afhjelpande af nöden bland
dessa arbetslösa. Kommunalnämnden, som
haft ärendet under behandling, hade föreslagit:

att 900 kronor måtte anvisas af kommu-
nens medel till makadamslagning för dess
räkning;

att arbetslönen sättes till 9 öre per kubik-
fot för oharpad och 10 öre för harpad makadam:

att till ifrågavarande arbete antagas bland
de arbetslösa företrädesvis gifta och familje-
försörjare:

att såsom tillsyningsmän utses Herrar C. A.
Thorild, G. Laurén, J E. Widlund och O. Andersson
hvilka ega anvisa erforderliga arbetsplatser och
attestera liqvidräkningarna, samt

att kommunalnämnden på lämpligt sätt
får afyttra den slagna makadamen.

Detta Nämndens förslag blef af stämman
bifallet.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 6 April 1902 af
/Alexis Engdahl/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105486.

Personrelationer