Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Kykans
sakristia Lördagen den 29 Mars 1879.

§1.
Uppå framstäld fråga förklarades Stämman vara
lagligen utlyst.

§2
Upplästes revisionsberättelsen, i hvilken mot de enligt
verificationerna N:ris 107 - 111 till Rothoffska fon-
dens räkenskaper gjorda utgifter anmärkts, att dessa
utgiftsposter saknade stöd af nämndens beslut;
sedan dessa anmärkningar blifvit nöjaktigt förklara-
de samt derjemte beslutats, att sådane utgifter som
här ifrågavarande böra af nämnden pröfvas bevil-
jades Kommunal-nämnden ansvarsfrihet för näst-
lidet års räkenskaper och förvaltning.

§3.
Till elektorer för väljande af landstingsmän ut-
sågos Herr Hofpredikanten J.A. Ullgren och nämn-
demannen Jonas Ersson i Stenby.

§4.
Den af Kommunal-nämnden upprättade restlängden
öfver obetalde Kommunalutskylder för år 1878 före-
teddes, granskades och godkändes, hvarvid jemväl föl-
jande afkortningar beviljades, nemligen:

Carl Gustafs Stad, C.O. Engström 12.35.
Lönnstugan, Arb. P.E. Kopp - 60.
Flacksta, Afskedade Soldat A.W. Flack - 60.
Fors hemman; Smeden Frans Lindström 4:40.
Banmästaren Sandberg 21:85.
Tunafors, Sliparen C.E. Hellberg 4:40
Tanderstugan Smeden F.W. Tander 1:80.
Asplund Smeden H. Norman {1:65.}
Transport 47:65.

Transport 47:65.
Grindstugan, Arbetsk J. Nilsson - 60.
,Arbetsk L.E. Larsson 4:75.
Hof, Arbetsk Aug. Broqvist 4:40.
Lagersberg, Arbetsk C.E. Andersson - 95.
Skölby, f.d. Soldat G. Bolivar - 95.
Westermarken, Arbetsk P. Ersson - 95.
Arbetsk G. Lundqvist - 60.
Skomakaren Johannes Pettersson - 95.
Arbetsk. P. Jansson - 95.
Smeden C.A. Andersson 4:75.
Smeden Olof Alfred Holmström 4:75.
ArbetsK. Carl Johan Lidström 4:40.
Smeden L.F. Jernqvist 4:75.
Smeden J.G. Westfors 8:80.
Arb. Olof Andersson {- 95.}

= 91:15.

§5.
Stämman beviljade afskrifning ur räkenskapen af ut-
skylder för år 1877 för följande i konkurs försatte
personer, nemligen: rustmästaren C.A. Fast 35:15.
Manufakturisten G.V. Lindgren {76: -}

= 111:15.

§6.
Vid fortsatt behandling af det från Kommunalstämman
den 28 December sistlidet år uppskjutna ärende rörande
användning af influtne hundskattsmedel framstäldes
3:ne olika yrkanden, nemligen

1:o att beloppet skall i lifränte och kapitalförsäkrings-
anstallten insättas för beredande af lifränta åt
fattiga barn.

2:o att hälften af de influtne medlen skall af nämnden
få användas till beklädnad åt fattiga barn och andra
hälften reserveras för framtida behof och

3:o att hela det influtna beloppet skall användas till
kläder åt fattiga barn.

Sedan diskussionen förklarats slutad, blef på fram-
stäld proposition det i 3:dje punkten gjorda yrkande
med nej besvaradt, och, då stämmans medlemmar icke
kunde enas om något af de öfriga yrkandena be-
gärdes omröstning, hvarvid antogs följande voterings-
proposition:

den som vill, att hundskattsmedlen skola i lifränte-
och kapitalförsäkringsanstallten insättas för fattiga
barn röstar {"Ja"},
den som vill, att hälften af de influtna hundskatts-
medlen skall användas till kläder åt fattiga barn
och den andra hälften för framtida behof reserveras
röstar {"Nej"}

Efter skedd omröstning befanns densamma hafva
utfallit med 2000 ja och 1770 nej, hvadan stäm
man beslutat i enlighet med yrkandet i punkten
N:o 1.

Vid ytterligare fortsatt diskussion om närmare
föreskrifter vid verkställighet af detta Stämmans
beslut, enades stämmans medlemmar om att öfverlem-
na åt pastor samt Kommunal nämnden såväl
att utse de barn, hvilka böra häraf Komma i åtnju-
tande som ock bestämma beloppet för hvarje, dock
ej öfver 15 Kronor.

§7.
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid nästa stämma

Som ofvan
/A Svedin./

Den 14 April uppläst och godkändt

[/Götrik Mudus/]
/Wilh, Sundell/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 mars 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105485.

Personrelationer