Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1872

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1872

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunalstämma
med Fors Socken den 29 Maj 1872

Sedan Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länet i resolu-
tion den 22 sistlidne April meddelat att den, som icke
åtnöjdes med dess den den 21 Maj 1870 gifna utslag, angående
Fors´Kommunalstämmas beslut den 12 föregående Janu-
ari, om taxering af kommunalutskylder för Carl Gustafs
Stads Gevärs Faktori och dertill hörande personal, egde
att deruti söka ändring i underdånighet hos Kongl.
Maj:t; så beslöts nu att underdåniga besvär skulle
hos Kongl. Maj:t anföras öfver nämnda Utslag, i en-
lighet med en nu uppläst och godkänd inlaga, hvilken
å Kommunalstyrelsens vägnar skulle undertecknas
af Kommunalstämmans Ordförande Friherre D. Her-
melin.

Samma dag uppläst och justeradt:
/D; Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/L; F; Ståhlberg/
/Carl Joh, Lundberg/

Uppläst i Kyrkan d. 24/6 1872 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 maj 1872,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105484.

Personrelationer