Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
29 Juli 1905.

{§1.}
Att justera dagens protkoll utsågos Herrar
C. S. Starck och A Belin.

{§2.}
Till stämman hade för yttrandes af-
gifvande inlämnats syneinstrument öfver
verkstälda nyodlingar, vid Löfberg å Lundby
af P. J. V. Löfgren, vid Lundbyberg å Lundby af
C. E. Johansson vid Flacksta af J. A. Hofgren
och vid Flackstaborg af C. J. Olsson, enär
nämnda personer för dessa odlingar
ämnade söka belöningar af Kungl. Pa-
triotiska sällskapet; och förklarade stäm-
man, att den för sin del godkände syne-
instrumenten samt tillstyrkte ansöknin-
garna ifråga.

{§3.}
Från Styrelsen för Kungl. Postsparban-
ken hade förfrågan gjorts; huruvida kom-
munen vore villig ikläda sig fortsatt ansvars-
förbindelse för det behöriga redovisandet
till Postsparbanken af de sparmärken in-
till belopp af fem kronor, som kunde
blifva såsom förskott tillställda en hvar
af de inom kommunen anställda
skollärare och lärarinnor, hvilken an-
svarighet kommunalstämman den
12 Augusti 1895 senast åtagit sig, men som,
på grund af bestämmelserna i Kungl.
Förordningen den 4 Mars 1862, om tioårig
preskription och om årsstämning, under näst-
kommande Augusti månad upphör att
gälla; och beslöt stämman ikläda sig i-
frågavarande fortsatta ansvarighet samt
uppdrog åt undertecknad, vice ordförande,
att, därest utdrag af detta protokoll ej an-
sågs tillräckligt, underskrifva behörig för-
bindelse.

Som ofvan
/Joseph. Jonson/
vice ordförande.

Justeradt
/Sig, Starck./
/Aug, Belin/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 6 Aug 1905 af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105483.

Personrelationer