Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunal-
Stämma med Fors Socken, den
29 Juli 1874.

§ 1.
Från Eskilstunas Stadsgatusyne-
Nämd hade skrifvelsen inkom-
mit derom,att såväl gatan och
ränstenen som vägen förbi Fors
Sockens fattighus skulle omläggas
och grusas.

Sedan stämman härom er-
hållit det, togs gatan i skärskå-
dande, hvarvid densamma be-
fans hafva en, utefter dess längd-
gående fördjupning, hvilken upp-
lystes vara uppkommen genom
gatans sättning efter senast
gjorda nedläggning af gasrör.

Vidare ansågs att ränsten och
gata ej kunde omläggas och
möjligen till sitt läge för-
ändras, utan att trottoiren jem-
väl skulle omläggas.

Då nu detta senare ej var påyrkat,
och då frågan i öfrigt ej ansågs
nog utredd, beslöt Kommunal Stäm-
man, att
- med verkställigheten af gatuom-
- läggningen skulle tillsvidare få bero,
samt att ett ombud å Socknens
vägnar skulle hos Vederbörande
Gatusynenämd, begära de upplys-
-ningar och göra de framställningar
hvartill omständigheterna kunna
föranleda, hvarefter Stämman å-
-ter skulle sammanträda för att
fatta beslut i frågan.

Herr Ordföranden i Kloster Kom-
-munal- Stämma L.P. Åkerman
valdes och åtog sig benäget att å
Fors Sockens vägnar fullgöra sist-
-omnämnda uppdrag
Till att justera da-
- gens protokoll
valdes, Herr Hofpredikant Ullgren och Herr L; F; Ståhlberg

/D. Hermelin/

Justeradt
/Jak; A. Ullgren/
/L; F; Ståhlberg/

Uppläst i kyrkan 24/1 1875 af
/G Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 juli 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105482.

Personrelationer