Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1877

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1877

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Komunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan den
29 December 1877.

{§ 1.}
De af nämnden upprättade Fyrktals- samt Debite-
rings- och Uppbörds- längder företeddes och gran-
skades samt blefvo af stämman utan anmärk-
ning godkända.

{§ 2 }
Till revisorer för granskning af innevarande års
Kommunala räkenskaper valdes Herr Baron A.
Leijonhufvud och Herr Löjtnanten A. H. Lindhé
samt till suppleant Herr Baron D. Hermelin.

{§ 3.}
Inom Kommunen tillsattes följande tjenstemän
för nästkommander år.

1:o Till sexmän: för Mesta rote Herr Baron Leijonhufvud
för Hagby rote Herr Löjtnant Lindhé
för Kohlsta rote Herr fabrikör C O. Öberg

2:o Till fattigföreståndare A. G. Andersson i Kohlsta

3:o Plogmästare:
1:a Ploglaget Herr Baron Leijonhufvud
2:a Ploglaget Herr Baron Leijonhufvud
3 Ploglaget Åkaren J. G. Lundqvist.
4:de Ploglaget P. G. Andersson i Kohlsta
5:de Ploglaget Anders Anderssons Enka i Faskunge
6:te Ploglaget Herr Baron Hermelin
7:de Ploglaget Herr Direktör J. Svengren

4:o Till ledamöter i Brandstodskommittén valdes
Herr Baron D. Hermelin, ordförande, samt Jonas Ersson
i Stenby, Anders Gustaf Andersson i Kohlsta
och Erik Ersson i Kohlsta och till suppleanter
fabrikör C. O. Öberg och Lars Jansson i Löppinge

5:0 Till Brandrotemästare Herrar P. G. Haglund i
Lundby och A. F. Eriksson i Flacksta emot
ersättning af 15 Kronor till dem hvardera.

{§ 4.}
Till deltagande i den markegångsnämnd, som kommer
att sammanträda i början af Januari och slutet
af Mars månad nästa år valdes till ledamot
Herr Baron A. Leijonhufvud och till suppleant
Herr P. G. Andersson i Kohlsta.

{§ 5.}
I anledning af inkommet förslag att i vederbörlig
ordning öfverklaga PröfningsKommitténs beslut att
från bevillnings erläggande befria Oxelösund-
Flen- Westmanlands jernvägs reparationsverkstäder
beslöts, då PröfningsKommitténs beslut grundar sig
derpå, att verkstäderna ej vid Kommitténs sammanträde
varit fullt färdiga, låta vid PröfningsKommitténs
beslut bero.

{§ 6.}
Som fjerdingsmannen A. F. Eriksson i Flacksta åtog
sig att utan ersättning utdela Kommunaldebet-
sedlarne ansågs något vidare beslut i frågan icke vara
erforderligt.
Häremot reserverade sig Herr Baron Leijonhuf-
vud på den grund att detta ärende icke till-
hörde stämmans utan nämndens behandling, och
sålunda icke bordt blifva föremål för någon slags åtgärd.

Samma dag uppläst och godkändt.
/P, G, Anderson/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Andersson/

Uppläst i Fors kyrka den 30 Dec. 1877 af
/Gustaf Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1877,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105478.

Personrelationer