Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie Kommu-
nalstämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 29 December 1880.

§1
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
I anledning af ordförandens af sjukdom föranledda för-
fall fördes ordet af undertecknad, vice ordförande.

§3.
Fyrktals- samt Debiterings- och Uppbördslängderna
företeddes, granskades och godkändes.

§4.
Följande befattningar inom Kommunen, som vid årets
slut blifva lediga, återbesattes sålunda, nemligen:

A){Till ledamöter i Kommunal Nämnden med tjenstgöring
till 1884 års utgång.}

Jonas Ersson i Stenby,
A. G. Andersson i Kohlsta
C. G. Pettersson i Gredby
Erik Ersson i Tacktorp och
F. Persson i Faskunge

{Qvarstående i Nämnden med tjenstgöring till
1882 års utgång:}

G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
P. G. Andersson i Kohlsta
A. F. Eriksson i Flacksta och
S. Persson å Lagersberg.

B) {Till sexmän valdes:}

För Mesta Rote: Herr C. Bergstedt för Kälby
För Hagby Rote: Arrendatorn J. G. Pehrsson i Wiby
För Kohlsta Rote: Arrendatorn C. G. Pettersson för Gredby Litt H

C) {Till fattigföreståndare:}

A. F. Eriksson i Flacksta.

D) {Till Snöfogdar:}

1:a Ploglaget: Herr S. Pehrsson för Löppinge
2:a Ploglaget: Erik Ersson för Tacktorp
3:dje Ploglaget: C. G. Pettersson för Gredby Litt D.
4:de Ploglaget: A. F. Eriksson för Flacksta
5:te Ploglaget: F. Pehrsson för Faskunge
6:te Ploglaget: Löjtn. A. H. Lindhé å Hagby
7:de Ploglaget: Tunafors egare.
{MARG: exp. d. 30. 12. 80]

E) {Till ledamöter i Brandstods Kommittén}

Ordförande Herr Baron D. Hermelin samt
P, G. Andersson i Kohlsta,
A. G. Andersson i Kohlsta och
A. F. Eriksson i Flacksta samt
till suppleanter: S. Pehrsson å Lagersberg och
Lars Jansson i Löppinge

F) {Till Brandrotemästare:}

A. F. Eriksson i Flacksta och
Erik Eriksson i Tacktorp emot ersättning
af 15 Kronor till dem hvardera

§5
Till ombud vid sammanträden med allmän-
ningsintressenterna under år 1882 valdes A. F.
Eriksson i Flacksta, hvilken jemväl bemyndigades
lyfta och utdela allmänningsmedlen för sagda
år.

§6 Till ledamot i den nämnd, som har att uppgöra
priskurant å de varor och persedlar, som
skola upptagas i nästkommande års markegångs-
taxa utsågs A. F. Eriksson i Flacksta
[MARG: exp d 26.9.81.]

§7.
Till elektorer för väljande af landstingsmän
utsågos Herr Baron D. Hermelin å Åsby och Herr
Hofpredikanten m.m. Prosten J. A. Ullgren.
[MARG: exp d 30.12.80]

§8.
Till Revisorer valdes
Herr Baron A. Leijonhufvud och
Herr Löjtnanten A. H. Lindhé med
Herr Baron D. Hermelin som suppleant.

§9.
Till Fjerdingsman efter A. F. Eriksson i Flacksta,
som afsagt sig uppdraget, valdes J Andersson
i Stenby.
[MARG: exp d 30.12.80]

§10
Herr Baron A. Leijonhufvuds motion om upphöran-
de från och med nästa år af hundskatt inom Kommunen
blef efter öfverläggning och efter omröstning bi-
fallen med 3961 fyrktalsröster mot 2708, som af-
gåfvos för bibehållande af samma skatt.

§11.
Kongl. Kammar Rättens utslag i fråga om taxering
af Tunafors bordkniffabrik öfverlemnades till
Nämndens handläggning.

§12
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar
Majoren G. Blix och Kamreraren G. V.
Kumlien.

Som ofvan /P, G, Anderson/

Justeradt den 8 Januari 1881.
/Gust: Blix./
/Victor, Kumlien/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 9 Ja-
nuari 1881.
/Er; Gotth; Åbergh./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 december 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105476.

Personrelationer