Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1903

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
29 Augusti 1903.{§ 1.}
Restlängd å 1902 års vid andra uppbördsstäm-
man obetalde kommunalutskylder, slutande å
ett belopp af 2367 kronor -öre, företeddes och godkän-
des samt försågs med påskrift härom sedan i
längden införts de af stämman beviljade afkort-
ningarna.

{§ 2}
Att såsom kommunens ombud till 1906 års
utgång föra och bevaka att den talan kommu-
nen, såsom ägare till 113 stycken aktier i Nor-
ra Södermanlands järnvägsaktiebolag tillkom-
mer, utsåg stämman Öfverstelöjtnanten C.
Hyltén - Cavallius, skolande utdrag af detta
protokoll gälla såsom fullmakt för om-
budet.

Samma dag uppläst och godkändt

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeras
/Hj. Lindhé/
/Joseph. Jonson/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 30 Aug. 1903 af
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 augusti 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105475.

Personrelationer