Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1888

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1888

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 29
April 1888.


§ 1.
Stämman förklarades, uppå tillfrågan, vara lagligen ut-
lyst.

§ 2.
Att justera dagens protokoll utsågos Herrar S. Persson
å Lagersberg och G. Larsson å Johanneberg.

§ 3.
Afkortningslängden öfver nästlidet Krono- m. fl. allmänna
utskylder företeddes, granskades och godkändes

§ 4.
Innevarande års mantals- och Skattskrifningslängd för
Kommunen förteddes och granskades, hvarvid mot densamma
framstäldes anmärkningar:

1:o Att Johan Engströms Rakknifs fabrik icke finnes
i längden upptagen under annan benämning än
Tunafors Sliphus, hvilket numera är nedrifvet.

2:o Att Pigan Haglinds 2:ne oäkta barn finnas skrifna
hos Smedsarbetaren Carl Gustaf Carlsson vid Sand-
bäcken, ehuru de naturligvis böra vara skrifna hos
sin moder, hvilken senast tillhört Eskilstuna Stad,
och hvarifrån barnen åtnjuta fattigunderstöd.

§ 4.
Till Sockneombud för de tingshusbyggnadsskyldige
att närvara och besluta om försäljning af gamla tings-
huset samt alla i sammanhang dermed stående frågor
eller andra ärenden som kunna blifva en följd häraf
utsågs Kommunalstämmans ordförande, Materialför-
valtaren G. A. Svedin.

§ 5.
Väcktes motion om införande från och med nästa år
af hundskatt inom kommunen samt till belopp af
tio Kronor för hvarje hundkreatur, samt att den in-
flytande afgiften skall användas till bestridande af
fattigvårdsafgifter i allmänhet samt företrädesvis
till kläder m. m. åt nattvardsbarn och Skolbarn.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt
/G J, Larsson/
/S. Persson/

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka d. 6 Maj 1888
af
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 29 april 1888,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105474.

Personrelationer