Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordi-
narie kommunalstämma
med Fors socken i socken-
stugan den 28 Oktober 1905.

{§1}
Att justera dagens protokoll utsågos Fabriks-
förvaltaren E. Laurén och Handelsföreståndaren
C.A Kåberg.

{§2.}
Af kommunalnämnden upprättadt för-
slag till {Utgifts - och inkomststat för Fors}
{socken år 1906} fastställdes att gälla sålunda:

{Utgifter.}

1.{Fattigvården:}
a)Slutna fattigvården vid Tacktorp:
Aflöningar: föreståndare 1000:-
statdräng 135:-
jungfru 200:-
predikant 100:-
tillsyningsmän 200:-
bokförare {50:- } 1685:-
Kosthåll till föreståndare med fa-
milj, in natura 500:-
Kosthåll till jungfru in natura 150:-
Stat till statdräng in natura {350:- } 1000:-

Kosthåll till hjon: 20.000 dagar á 35[f] 7000:-
Beklädnad till hjon: 20.000 dagar á 8[f] 1600:-
Bränsle 500:-
Underhåll af hus, dragare och inventarier 700:-
Onera 200:-
Extra och oförutsedda utgifter {815:- } 13.500:-
b) Öppna fattigvården, utom anstalten:
Till varaktigt understödda personer 8.500:-
Till tillfälligt understödda personer 1000:-
Extra och oförutsedda utgifter {500:- } {10.000:-} {23,500:-}
Transport 23,500:-
Transport 23.500:-
2.{Hälsovården.}
Smittreningar 300:-
3.{Skolbarns besiktningar.}
Mjölk och dess tillhandahållande 500:-
4.{Räntor och amorteringar.}
Å lånet ur Gallenska fonden 900:-
Å lånet ur Kungl.Postsparbanken {611:78} 1511:78
5.{Aflöningar.}
Brandrotemästare 30:-
Fjärdingman 1200:-
Läkare 500:-
Polisman i Nyfors 1000:-
Protokolls - och räkenskapsförare samt kassör 1700:-
Prästlönsuppbördsman 125:-
Vaccenationsföreståndare {50:- } 4.605:-
6.{Diverse utgifter.}
Jura stolae 75:-
Annonser, skrifmateriel och postporto 600:-
Diverse och oförutsedda utgifter {908:22 } {1583:22}
{Kronor} {32.000:-}

{Inkomster.}

A){Kassabehållning} den 1/1 1906, beräknad till 4763:-
B){Som ej behöfva uttaxeras.}
Afkastning af fattiggården:
naturaprodukter till hushållet 4000:-
naturaprodukter till försäljning 800:-
hjonens arbetsförtjänst {200:- } 5000:-
Brännvins - och bötesmedel 2000:-
Ersättning från främmande kommuner 500:-
Hundskattemedel 500:-
Matlagsafgifter från Wästermarken {237:- } 8.237:-
C){Att uttaxeras.}
å 164000 fyrkar á 13,5 öre 22140:-
afgår beräknad afkortning {3140:- } {19000:-}
{Kronor} {32.000:-}

{§3}
Till ombud vid årets mantalsskrifning utsågos:
Godsägaren Sven Persson, Lagersberg,
Rustmästaren G. Miller, Carl Gustafs Stad,
Fabrikören Ad Andersson, Rosendal, och
Gårdsägaren A.T. Andersson, Mosebacke;
samt till deras suppleanter:
Arrendatorn Gustaf Eriksson, Flacksta,
Ordenssekreteraren A.L. Lindhagen, Nyfors N:o 43,
Byggmästaren W.A. Pettersson Nyfors N:o 19, och
Gjutmästaren I. Carlqvist, Tunafors.

{§4.}
Af faktoriarbetaren C.V. Eriksson hade till
stämman ingifvits en skriftlig anhållan om
befrielse från erläggandet af hela eller någon
del af honom påförda 1904 års utskylder, enär
han tillfölje af sjukdom varit under nära fyra
månader af innevarande år oförmögen till
arbete; och beslöt stämman på det sätt bi-
falla hans begäran, att af hela beloppet,
59 kronor 34 öre, 29 kronor 34 öre skulle afkortas
och återstoden, 30 kronor, af Eriksson erläggas.

Som ofvan

/C,Hytélius Cavallius/

Justeradt:
/Erik Laurén,/
/Alf, Kåberg/

Uppläst i Fors kyrka söndagen den 5 Nov. 1905 af
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 22 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105471.

Personrelationer