Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1882

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1882

Anmärkning

Protokoll hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 28
Oktober 1882.

§1.
Nämndens förslag till utgifts- och inkomst-
Stat för nästkommande år godkändes:

{Utgifter.}
Till fattigvården, förslagsvis 3700:
Till Helsovården, förslagsvis 50:
Fjerdingsmanslön 130:
brandrotemästareslön 30:-
Ränta och amortering å jernvägsskulden 900:-
Ränta å Skulden till länets lasarettsfond 90:-
Återbetalning af lånet från Socknens lasarettsfond 669:-
Till Skrifmaterialier och protokollsföring 100:-
Till oförutsedda behof {611:} 6280

{Inkomster.}
Behållning från föregående år 1500:
Uttaxering till fattigvården á 50 öre för man
och 25 öre för qvinna 280:-
Uttaxering af 18000 fyrkar á 19 öre {3420:-} 3700:-
Uttaxering till öfriga behof, af 18000 fyrkar
á 6 öre per fyrk {1080} 6280:-
hvartill kommer uttaxering för kyrkliga ända-
mål samt för skolväsendet enligt Kyrkostäm-
mans behof.

§2
Styrelsen för Södermanlands läns Folkhög-
skola vid Bie hade på anförda skäl gjort
framställning derom, att Fors Socken liksom
öfriga kommuner inom länet måtte åtaga
sig en årlig afgift till länets folkhögskola,
utgående med 1/4 dels öre för hvarje fyrk.

{1882 den 28 Oktober}
Efter med anledning häraf förd diskussion
hvarunder yrkades såväl bifall till den gjorda
framställningen som ock afslag å densamma,
det senare under framhållande hufvudsak-
ligen, utom kommunens stora och ständigt öka-
de utgifter, af det oegentliga att, såsom här
sannolikt komme att ske, en del Kommu-
ner åtoge sig det äskade bidraget men andra
deremot icke, begärdes efter framstäld propo-
sition votering, hvarvid uppstäldes och
godkändes följande voteringsproposition:

"Den, som vill bifalla den gjorda framställ-
ningen om bidrag till Folkhögskolan vid
Bie röste {Ja}"
"Den det ej vill röste {Nej.}"

Efter skedd votering befanns densamma
hafva utfallit med 1520 Ja och 1152 Nej,
Hvadan stämman beslutit i enlighet med
Japroposionen, derom utdrag af protokollet
skall Skolstyrelsen meddelas.

§3
Herr Hofpredikanten och ordensledamoten,
prosten J. A. Ullgren och Herr S. Persson
å Lagersberg utsågos att justera detta
protokoll.

Som ofvan
/A. Svedin./

Justeradt.
/Jak, A, Ullgren/
/S. Persson/

Uppläst i Forss kyrka Söndagen den 5 November 1882 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 oktober 1882,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105470.

Personrelationer